Hungarian-English dictionary »

sorgen meaning in English

Showing results for sorg
Search instead for sorgen
HungarianEnglish
sorgyalogság főnév

line [lines] noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

sörgyár főnév

brewery [breweries]◼◼◼ noun
[UK: ˈbrʊə.ri] [US: ˈbruːə.ri]

sörgyári dolgozó főnév

maltman noun
[UK: mˈaltmən] [US: mˈæltmən]

maltster [maltsters] noun
[UK: ˈmɔːlt.stə(r)] [US: ˈmɔːrlt.stər]

sörgyári munkás

bung[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

sörgyáros főnév

bung [bungs] noun
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

sörgyárosok politikai befolyása

power of bung[UK: ˈpaʊə(r) əv bʌŋ] [US: ˈpaʊər əv ˈbəŋ]

sörgyárosok politikai súlya

power of bung[UK: ˈpaʊə(r) əv bʌŋ] [US: ˈpaʊər əv ˈbəŋ]

ácsorgás főnév

lounging noun
[UK: ˈlaʊndʒ.ɪŋ] [US: ˈlaʊndʒ.ɪŋ]

standing about noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ ə.ˈbaʊt] [US: ˈstænd.ɪŋ ə.ˈbaʊt]

ácsorgó melléknév

lounging adjective
[UK: ˈlaʊndʒ.ɪŋ] [US: ˈlaʊndʒ.ɪŋ]

cil (Sorghum) főnév

durra [durras] noun
[UK: dˈʌrə] [US: dˈɜːrə]

cirköles (Sorghum) főnév

durra [durras] noun
[UK: dˈʌrə] [US: dˈɜːrə]

cirok (cil, csil, cirköles, tatárka) (Sorghum) főnév

milo◼◼◼ noun
[UK: ˈmaɪ.ləʊ] [US: ˈmaɪlo.ʊ]

cirok (Sorghum bicolor) főnév

sorghum [sorghums]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɔː.ɡəm] [US: ˈsɔːr.ɡəm]

durra [durras] noun
[UK: dˈʌrə] [US: dˈɜːrə]

jowari noun
[UK: dʒˈaʊeəri] [US: dʒˈaʊeri]

csil (Sorghum) főnév

durra [durras] noun
[UK: dˈʌrə] [US: dˈɜːrə]

csorgás főnév

running [runnings]◼◼◼ noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

csorgat ige

dribble [dribbled, dribbled, dribbling, dribbles]◼◼◼ verb
[UK: ˈdrɪb.l̩] [US: ˈdrɪb.l̩]

liquate verb
[UK: ˈlɪ.kweɪt] [US: ˈlaɪ.kweɪt]

make something trickle verb

sweat [sweated, sweated, sweating, sweats] verb
[UK: swet] [US: ˈswet]

csörgedez

trickle◼◼◼[UK: ˈtrɪk.l̩] [US: ˈtrɪk.l̩]

csörgedezés főnév

stream [streams]◼◼◼ noun
[UK: striːm] [US: ˈstriːm]

trickle◼◼◼ noun
[UK: ˈtrɪk.l̩] [US: ˈtrɪk.l̩]

gurgle noun
[UK: ˈɡɜːɡ.l̩] [US: ˈɡɝː.ɡl̩]

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

csörgedezik ige

gurgle [gurgled, gurgled, gurgling, gurgles]◼◼◼ verb
[UK: ˈɡɜːɡ.l̩] [US: ˈɡɝː.ɡl̩]

trickle [trickled, trickled, trickling, trickles]◼◼◻ verb
[UK: ˈtrɪk.l̩] [US: ˈtrɪk.l̩]

purl [purled, purled, purling, purls] verb
[UK: pɜːl] [US: pɝːl]

csörgedezik (patak) főnév

wimple noun
[UK: ˈwɪm.pl̩] [US: ˈwɪm.pl̩]

csörgedező

trickling◼◼◼ noun
[UK: ˈtrɪk.l̩.ɪŋ] [US: ˈtrɪk.l̩.ɪŋ]

babbling◼◼◻ adjective

streaming [streamings] noun
[UK: ˈstriːm.ɪŋ] [US: ˈstriːm.ɪŋ]

trickly adverb
[UK: ˈtrɪkli ] [US: ˈtrɪkli ]

csörgedező víz

tricklet[UK: trˈɪklət] [US: trˈɪklət]

csörgedeztető öntözés

surface irrigation[UK: ˈsɜː.fɪs ˌɪ.rɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˈsɝː.fəs ˌɪ.rə.ˈɡeɪʃ.n̩]

csörgés

rattle [rattles]◼◼◼ noun
[UK: ˈræt.l̩] [US: ˈræt.l̩]

clank [clanked, clanked, clanking, clanks]◼◼◻ verb
[UK: klæŋk] [US: ˈklæŋk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish