Hungarian-English dictionary »

siet meaning in English

HungarianEnglish
siet ige

hurry◼◼◼ verb
[UK: ˈhʌ.ri] [US: ˈhɜː.ri]

rush◼◼◻ verb
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

hurry up◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌ.ri ʌp] [US: ˈhɜː.ri ʌp]

hustle◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

speed [sped speeded, sped speeded]◼◻◻ irregular verb
[UK: spiːd sped ˈspiː.dɪd] [US: ˈspiːd ˈsped ˈspiː.dəd]

race◼◻◻ verb
[UK: reɪs] [US: ˈreɪs]

hasten◼◻◻ verb
[UK: ˈheɪs.n̩] [US: ˈheɪs.n̩]

be in a hurry◼◻◻ verb
[UK: bi ɪn ə ˈhʌ.ri] [US: bi ɪn ə ˈhɜː.ri]

put on◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

trot◼◻◻ verb
[UK: trɒt] [US: ˈtrɑːt]

flew◼◻◻ verb
[UK: fluː] [US: ˈfluː]

hie◼◻◻ verb
[UK: haɪ] [US: haɪ]

scamper◼◻◻ verb
[UK: ˈskæm.pə(r)] [US: ˈskæm.pər]

bucket verb
[UK: ˈbʌkɪt] [US: ˈbʌkət]

flown verb
[UK: fləʊn] [US: ˈfloʊn]

skitter verb
[UK: ˈskɪ.tə(r)] [US: ˈskɪ.tər]

gird [girded | girt, girded | girt] irregular verb
[UK: ɡɜːd ˈɡɜː.dɪd ɡɜːt ˈɡɜː.dɪd ɡɜːt] [US: ˈɡɝːd ˈɡɝː.dɪd ˈɡɝːt ˈɡɝː.dɪd ˈɡɝːt]

skelter verb
[UK: ˈskel.tə(r)] [US: ˈskel.tər]

whirl verb
[UK: wɜːl] [US: ˈwɝːl]

make speed verb
[UK: ˈmeɪk spiːd] [US: ˈmeɪk ˈspiːd]

nip along verb
[UK: nɪp ə.ˈlɒŋ] [US: ˈnɪp ə.ˈlɔːŋ]

pelt verb
[UK: pelt] [US: ˈpelt]

put on the pace verb
[UK: ˈpʊt ɒn ðə peɪs] [US: ˈpʊt ɑːn ðə ˈpeɪs]

skelp verb
[UK: skˈelp] [US: skˈelp]

speed [sped, sped] irregular verb
[UK: spiːd] [US: ˈspiːd]

stir one's stump verb
[UK: stɜː(r) wʌnz stʌmp] [US: ˈstɝː wʌnz ˈstəmp]

siet (apró léptekkel) ige

scurry◼◼◼ verb
[UK: ˈskʌ.ri] [US: ˈskɜː.ri]

siet (óra) ige

minutes fast◼◼◼ verb
[UK: ˈmɪ.nɪts fɑːst] [US: ˈmɪ.nəts ˈfæst]

gain◼◼◻ verb
[UK: ɡeɪn] [US: ˈɡeɪn]

siet (vm) felé

make a streak for something[UK: ˈmeɪk ə striːk fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈstriːk ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

siet (vmit) tenni ige

hasten to do something verb
[UK: ˈheɪs.n̩ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈheɪs.n̩ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

siet (vmivel)

be quick about something[UK: bi kwɪk ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈkwɪk ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

be quick over something[UK: bi kwɪk ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈkwɪk ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

siet ahogy a lábai bírják

put one's best leg foremost[UK: ˈpʊt wʌnz best leɡ ˈfɔː.məʊst] [US: ˈpʊt wʌnz ˈbest ˈleɡ ˈfɔːmoʊst]

siet ahogy csak tud

put one's best leg foremost[UK: ˈpʊt wʌnz best leɡ ˈfɔː.məʊst] [US: ˈpʊt wʌnz ˈbest ˈleɡ ˈfɔːmoʊst]

siet az órám

my watch is fast◼◼◼[UK: maɪ wɒtʃ ɪz fɑːst] [US: ˈmaɪ ˈwɑːtʃ ˈɪz ˈfæst]

siet vhova

aim for a place[UK: eɪm fɔː(r) ə ˈpleɪs] [US: ˈeɪm ˈfɔːr ə ˈpleɪs]

hie to a place[UK: haɪ tuː ə ˈpleɪs] [US: haɪ ˈtuː ə ˈpleɪs]

siet vki

hurry up somebody[UK: ˈhʌ.ri ʌp ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhɜː.ri ʌp ˈsʌm.ˌbɑː.di]

sietek

I'm in a hurry◼◼◼[UK: aɪm ɪn ə ˈhʌ.ri] [US: ˈaɪm ɪn ə ˈhɜː.ri]

12

You can find it in:

HungarianEnglish