Hungarian-English dictionary »

sügéralakúak (perciformes, percomorphi, acanthopteri) meaning in English

HungarianEnglish
sügéralakúak (Perciformes, Percomorphi, Acanthopteri)

perch-like fish[UK: pɜːʧ laɪk fɪʃ ] [US: pɜrʧ laɪk fɪʃ ]

perches[UK: ˈpɜː.tʃɪz] [US: ˈpɝː.tʃəz]

perciforms[UK: pˈɜːsɪfˌɔːmz] [US: pˈɜːsɪfˌɔːrmz]

porgies[UK: pˈɔːdʒiz] [US: pˈoːrdʒiz]

You can find it in:

HungarianEnglish