Hungarian-English dictionary »

sárgafarkú csattogóhal (ocyurus chrysurus) meaning in English

HungarianEnglish
sárgafarkú csattogóhal (Ocyurus chrysurus) főnév

yellowtail snapper [yellowtail snappers] noun
[UK: jˈeləʊtˌeɪl snˈapə] [US: jˈeloʊtˌeɪl snˈæpɚ]

You can find it in:

HungarianEnglish