Hungarian-English dictionary »

rosszallóan meaning in English

HungarianEnglish
rosszallóan határozószó

reprovingly◼◼◼ adverb
[UK: rɪ.ˈpruː.vɪŋ.li] [US: rɪ.ˈpruː.vɪŋ.li]

disapprovingly◼◼◻ adverb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈpruː.vɪŋ.li] [US: ˌdɪ.sə.ˈpruː.vɪŋ.li]

pejoratively adverb
[UK: pɪ.ˈdʒɒ.rə.tɪ.vli] [US: pɪ.ˈdʒɒ.rə.tɪ.vli]

reproachfully◼◼◻ adverb
[UK: rɪ.ˈprəʊtʃ.fə.li] [US: rɪˈpro.ʊtʃ.fə.li]

reproachingly adverb
[UK: rɪˈprəʊʧɪŋli ] [US: riˈproʊʧɪŋli ]

rosszallóan néz

pull a long face[UK: pʊl ə ˈlɒŋ feɪs] [US: ˈpʊl ə ˈlɔːŋ ˈfeɪs]

wear a long face[UK: weə(r) ə ˈlɒŋ feɪs] [US: ˈwer ə ˈlɔːŋ ˈfeɪs]

rosszallóan néz vkre

give somebody a dirty look[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˈdɜː.ti lʊk] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈdɝː.ti ˈlʊk]

You can find it in:

HungarianEnglish