Hungarian-English dictionary »

rossz meaning in English

HungarianEnglish
rossz

bad [worse, worst]◼◼◼ adjective
[UK: bæd] [US: ˈbæd]

wrong [worse, worst]◼◼◼ adjective
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

evil◼◼◻ adjective
[UK: ˈiːv.l̩] [US: ˈiːv.l̩]

naughty [naughtier, naughtiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈnɔː.ti] [US: ˈnɒ.ti]

hard [harder, hardest]◼◼◻ adjective
[UK: hɑːd] [US: ˈhɑːrd]

ill [worse, worst]◼◼◻ adjective
[UK: ɪl] [US: ˈɪl]

harm◼◼◻ adjective
[UK: hɑːm] [US: ˈhɑːrm]

low [lower, lowest]◼◼◻ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

not good◼◼◻ adjective
[UK: nɒt ɡʊd] [US: ˈnɑːt ˈɡʊd]

dirty [dirtier, dirtiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈdɜː.ti] [US: ˈdɝː.ti]

wicked [wickeder, wickedest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪkɪd] [US: ˈwɪkəd]

incorrect◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪnk.ə.ˈrekt] [US: ˌɪnk.ə.ˈrekt]

crook [crooks]◼◻◻ noun
[UK: krʊk] [US: ˈkrʊk]

vicious◼◻◻ adjective
[UK: ˈvɪ.ʃəs] [US: ˈvɪ.ʃəs]

punk [punks]◼◻◻ noun
[UK: pʌŋk] [US: ˈpəŋk]

crummy◼◻◻ adjective
[UK: ˈkrʌ.mi] [US: ˈkrʌ.mi]

sleazy [sleazier, sleaziest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsliː.zi] [US: sˈliː.zi]

mischievous◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɪs.tʃɪ.vəs] [US: ˈmɪs.tʃə.vəs]

unsavory◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈseɪ.və.ri] [US: ʌn.ˈseɪ.və.ri]

gimpy◼◻◻ adjective
[UK: ɡˈɪmpi] [US: ɡˈɪmpi]

stinky◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɪŋk.i] [US: ˈstɪŋk.i]

dutch adjective
[UK: dʌtʃ] [US: ˈdətʃ]

disagreeable adjective
[UK: ˌdɪ.sə.ˈɡriːəb.l̩] [US: ˌdɪ.sə.ˈɡriːəb.l̩]

iniquitous adjective
[UK: ɪ.ˈnɪ.kwɪ.təs] [US: ɪ.ˈnɪ.kwɪ.təs]

manky adjective

muddy [muddier, muddiest] adjective
[UK: ˈmʌ.di] [US: ˈmʌ.di]

rossz melléknév
GB

meagre adjective
[UK: ˈmiː.ɡə(r)] [US: ˈmiː.ɡər]

rossz

be on the fritz adjective
[UK: bi ɒn ðə ˈfrɪts] [US: bi ɑːn ðə ˈfrɪts]

dipshit adjective
[UK: dˈɪpʃɪt] [US: dˈɪpʃɪt]

nastiness noun
[UK: ˈnæ.stɪ.nəs] [US: ˈnæ.sti.nəs]

raunchy adjective
[UK: ˈrɒn.tʃi] [US: ˈrɒn.tʃi]

be fucked up adjective
[UK: bi fʌkt ʌp] [US: bi ˈfəkt ʌp]

be out of kilter adjective
[UK: bi ˈaʊt əv ˈkɪl.tə(r)] [US: bi ˈaʊt əv ˈkɪl.tər]

disreputable-looking adjective
[UK: dɪs.ˈre.pjʊ.təb.l̩ ˈlʊkɪŋ] [US: ˌdɪs.ˈre.pjə.təb.l̩ ˈlʊkɪŋ]

half-assed adjective
[UK: hɑːf ˈæst] [US: ˈhæf ˈæst]

ill-spelt adjective
[UK: ɪl spelt] [US: ˈɪl spelt]

maleficent adjective
[UK: mə.ˈle.fɪsnt] [US: mə.ˈle.fɪsnt]

malificence adjective
[UK: malˈɪfɪsəns] [US: mælˈɪfɪsəns]

mischoice adjective
[UK: mɪstʃˈɔɪs] [US: mɪstʃˈɔɪs]

misusage [misusages] noun
[UK: mɪsjˈuːsɪdʒ] [US: mɪsjˈuːsɪdʒ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish