Hungarian-English dictionary »

reprezentációs folyamat meaning in English

HungarianEnglish
reprezentációs folyamat főnév

representational process noun
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩ ˈprəʊ.ses] [US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl ˈproʊ.ses]

You can find it in:

HungarianEnglish