Hungarian-English dictionary »

rendelésre készített meaning in English

HungarianEnglish
rendelésre készített

custom◼◼◼[UK: ˈkʌ.stəm] [US: ˈkʌ.stəm]

bespoken adjective
[UK: bɪ.ˈspəʊkən] [US: bɪˈspo.ʊkən]

rendelésre készített ruha melléknév

custom adjective
[UK: ˈkʌ.stəm] [US: ˈkʌ.stəm]

külön rendelésre készített

purpose-made[UK: ˈpɜː.pəs ˈmeɪd] [US: ˈpɝː.pəs ˈmeɪd]

You can find it in:

HungarianEnglish