Hungarian-English dictionary »

rajtaütés meaning in English

HungarianEnglish
rajtaütés főnév

raid [raids]◼◼◼ noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

surprise [surprises]◼◼◻ noun
[UK: sə.ˈpraɪz] [US: sər.ˈpraɪz]

commando raid◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈmɑːn.dəʊ reɪd] [US: kə.ˈmænˌdo.ʊ ˈreɪd]

descent [descents] noun
[UK: dɪ.ˈsent] [US: də.ˈsent]

offense [offenses] noun
[UK: ə.ˈfens] [US: ə.ˈfens]

centring noun
[UK: ˈsen.tər.ɪŋ] [US: ˈsen.tər.ɪŋ]

rajtaütéssel elfog

take by surprise[UK: teɪk baɪ sə.ˈpraɪz] [US: ˈteɪk baɪ sər.ˈpraɪz]

rajtaütéssel elfoglal

take by surprise[UK: teɪk baɪ sə.ˈpraɪz] [US: ˈteɪk baɪ sər.ˈpraɪz]

rajtaütésszerű melléknév

hit-and-run◼◻◻ adjective
[UK: hɪt ənd rʌn] [US: ˈhɪt ænd ˈrən]

rajtaütésszerű bombatámadás

blitz[UK: blɪts] [US: ˈblɪts]

blitzkrieg noun
[UK: ˈblɪt.skriːɡ] [US: ˈblɪt.ˌskriɡ]

rajtaütésszerű csapás gyors visszavonulással

hit-and-run raid[UK: hɪt ənd rʌn reɪd] [US: ˈhɪt ænd ˈrən ˈreɪd]

rajtaütésszerű támadás

hit raid[UK: hɪt reɪd] [US: ˈhɪt ˈreɪd]

hit-and-run raid[UK: hɪt ənd rʌn reɪd] [US: ˈhɪt ænd ˈrən ˈreɪd]

rajtaütésszerűen

by surprise◼◼◼ adjective

unawares adverb
[UK: ˌʌ.nə.ˈweəz] [US: ˌʌ.nə.ˈwerz]

rajtaütést hajt végre

raid[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

rajtaütést végrehajtó csapat

surprise party[UK: sə.ˈpraɪz ˈpɑː.ti] [US: sər.ˈpraɪz ˈpɑːr.ti]

rajtaütést végrehajtó katona főnév

raider [raiders] noun
[UK: ˈreɪ.də(r)] [US: ˈreɪ.dər]

rajtaütést végrehajtó repülő főnév

raider [raiders] noun
[UK: ˈreɪ.də(r)] [US: ˈreɪ.dər]

rendőrségi rajtaütés

police raid◼◼◼[UK: pə.ˈliːs reɪd] [US: pə.ˈliːs ˈreɪd]

You can find it in:

HungarianEnglish