Hungarian-English dictionary »

rajtaüt meaning in English

HungarianEnglish
rajtaüt ige

raid [raided, raided, raiding, raids]◼◼◼ verb
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

hit on◼◻◻ verb
[UK: hɪt ɒn] [US: ˈhɪt ɑːn]

surprise [surprised, surprised, surprising, surprises]◼◻◻ verb
[UK: sə.ˈpraɪz] [US: sər.ˈpraɪz]

pull [pulled, pulled, pulling, pulls]◼◻◻ verb
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

rajtaüt (vmin) (átv) ige

swoop down upon something verb
[UK: swuːp daʊn ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈswuːp ˈdaʊn ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

rajtaüt vkin (átv)

descend on somebody[UK: dɪ.ˈsend ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: də.ˈsend ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

descend upon somebody[UK: dɪ.ˈsend ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: də.ˈsend ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

take somebody by surprise[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di baɪ sə.ˈpraɪz] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di baɪ sər.ˈpraɪz]

rajtaütés főnév

raid [raids]◼◼◼ noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

surprise [surprises]◼◼◻ noun
[UK: sə.ˈpraɪz] [US: sər.ˈpraɪz]

commando raid◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈmɑːn.dəʊ reɪd] [US: kə.ˈmænˌdo.ʊ ˈreɪd]

descent [descents] noun
[UK: dɪ.ˈsent] [US: də.ˈsent]

offense [offenses] noun
[UK: ə.ˈfens] [US: ə.ˈfens]

centring noun
[UK: ˈsen.tər.ɪŋ] [US: ˈsen.tər.ɪŋ]

rajtaütéssel elfog

take by surprise[UK: teɪk baɪ sə.ˈpraɪz] [US: ˈteɪk baɪ sər.ˈpraɪz]

rajtaütéssel elfoglal

take by surprise[UK: teɪk baɪ sə.ˈpraɪz] [US: ˈteɪk baɪ sər.ˈpraɪz]

rajtaütésszerű melléknév

hit-and-run◼◻◻ adjective
[UK: hɪt ənd rʌn] [US: ˈhɪt ænd ˈrən]

rajtaütésszerű bombatámadás

blitz[UK: blɪts] [US: ˈblɪts]

blitzkrieg noun
[UK: ˈblɪt.skriːɡ] [US: ˈblɪt.ˌskriɡ]

rajtaütésszerű csapás gyors visszavonulással

hit-and-run raid[UK: hɪt ənd rʌn reɪd] [US: ˈhɪt ænd ˈrən ˈreɪd]

rajtaütésszerű támadás

hit raid[UK: hɪt reɪd] [US: ˈhɪt ˈreɪd]

hit-and-run raid[UK: hɪt ənd rʌn reɪd] [US: ˈhɪt ænd ˈrən ˈreɪd]

rajtaütésszerűen

by surprise◼◼◼ adjective

unawares adverb
[UK: ˌʌ.nə.ˈweəz] [US: ˌʌ.nə.ˈwerz]

rajtaütést hajt végre

raid[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

rajtaütést végrehajtó csapat

surprise party[UK: sə.ˈpraɪz ˈpɑː.ti] [US: sər.ˈpraɪz ˈpɑːr.ti]

rajtaütést végrehajtó katona főnév

raider [raiders] noun
[UK: ˈreɪ.də(r)] [US: ˈreɪ.dər]

rajtaütést végrehajtó repülő főnév

raider [raiders] noun
[UK: ˈreɪ.də(r)] [US: ˈreɪ.dər]

rajtaütő (átv) főnév

surpriser noun
[UK: səˈpraɪzə ] [US: sərˈpraɪzər ]

lesből rajtaüt ige

ambush [ambushed, ambushed, ambushing, ambushes] verb
[UK: ˈæm.bʊʃ] [US: ˈæm.ˌbʊʃ]

rendőrségi rajtaütés

police raid◼◼◼[UK: pə.ˈliːs reɪd] [US: pə.ˈliːs ˈreɪd]

You can find it in:

HungarianEnglish