Hungarian-English dictionary » részletesen meaning in English

HungarianEnglish
részletesen

in detail◼◼◼ adverb
[UK: ɪn ˈdiː.teɪl] [US: ɪn də.ˈteɪl]

fully◼◼◻ adverb
[UK: ˈfʊ.li] [US: ˈfʊ.li]

explicitly◼◻◻ adverb
[UK: ɪk.ˈsplɪ.sɪt.li] [US: ɪk.ˈsplɪ.sət.li]

particularly◼◻◻ adverb
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə.li] [US: ˌpɑːr.ˈtɪ.kjə.lər.li]

thoroughly◼◻◻ adverb
[UK: ˈθʌ.rə.li] [US: ˈθɝːo.li]

at large adjective
[UK: ət lɑːdʒ] [US: ət ˈlɑːrdʒ]

circumstantially adverb
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈstæn.ʃə.li] [US: ˌsərk.əm.ˈstæn.tʃə.li]

elaborately adverb
[UK: ɪ.ˈlæ.bə.rət.li] [US: ə.ˈlæ.brət.li]

in extenso adjective

in so many words adjective
[UK: ɪn ˈsəʊ ˈmen.i ˈwɜːdz] [US: ɪn ˈsoʊ ˈmen.i ˈwɝːdz]

point for point adjective
[UK: pɔɪnt fɔː(r) pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt ˈfɔːr ˈpɔɪnt]

with full particulars adjective
[UK: wɪð fʊl pə.ˈtɪ.kjʊ.ləz] [US: wɪθ ˈfʊl pər.ˈtɪ.kjə.lərz]

részletesen kidolgoz

mature[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]

részletesen kidolgozott melléknév

niggling adjective
[UK: ˈnɪɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈnɪɡ.l̩.ɪŋ]

részletesen kifejezve

in so many words[UK: ɪn ˈsəʊ ˈmen.i ˈwɜːdz] [US: ɪn ˈsoʊ ˈmen.i ˈwɝːdz]

részletesen kifejt ige

exposit verb
[UK: ekspˈɒsɪt] [US: ekspˈɑːsɪt]

részletesen kitárgyal

thrash out[UK: θræʃ ˈaʊt] [US: ˈθræʃ ˈaʊt]

thresh out[UK: θreʃ ˈaʊt] [US: ˈθreʃ ˈaʊt]

részletesen leír

perscribe[UK: pˈɜːskraɪb] [US: pˈɜːskraɪb]

részletesen megbeszél

hash over[UK: hæʃ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈhæʃ ˈoʊv.r̩]

részletesen megmagyaráz vknek (vmit) ige

enlighten somebody as to something verb
[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.bə.di əz tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæz ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

részletesen megmagyaráz vknek egy témát

enlighten somebody on a subject[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.bə.di ɒn ə sʌb.ˈdʒekt] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ə sʌb.ˈdʒekt]

túl részletesen ad elő (vmit) ige

dot one's I's and cross one's t's verb
[UK: dɒt wʌnz aɪz ənd ˈkrɒs wʌnz tiːz] [US: ˈdɑːt wʌnz ˈaɪz ænd ˈkrɑːs wʌnz ˈtiːz]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies