Hungarian-English dictionary » nyomdokaiba lép vknek meaning in English

HungarianEnglish
nyomdokaiba lép vknek

follow in somebody's track[UK: ˈfɒ.ləʊ ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di træk] [US: ˈfɑːlo.ʊ ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtræk]

You can find it in:

HungarianEnglish