Hungarian-English dictionary »

neje meaning in English

HungarianEnglish
neje

his wife◼◼◼

his good lady[UK: hɪz ɡʊd ˈleɪ.di] [US: ˈhɪz ˈɡʊd ˈleɪ.di]

a neje

his good lady[UK: hɪz ɡʊd ˈleɪ.di] [US: ˈhɪz ˈɡʊd ˈleɪ.di]

a nejem

the wife◼◼◼[UK: ðə waɪf] [US: ðə ˈwaɪf]

nejem

my old duchess[UK: maɪ əʊld ˈdʌ.tʃɪs] [US: ˈmaɪ oʊld ˈdʌ.tʃəs]

becses nejem

my old duchess[UK: maɪ əʊld ˈdʌ.tʃɪs] [US: ˈmaɪ oʊld ˈdʌ.tʃəs]

ganéjevő (coprophag) főnév

coprophagan [coprophagans] noun
[UK: kˈɒprəfˌaɡən] [US: kˈɑːprəfˌæɡən]

körtánc és zenéje főnév

farandole noun
[UK: fˈarəndˌəʊl] [US: fˈærəndˌoʊl]

You can find it in:

HungarianEnglish