Hungarian-English dictionary » nehéz felfogású ember meaning in English

HungarianEnglish
nehéz felfogású ember

thick-head◼◻◻ noun
[UK: θɪk hed] [US: ˈθɪk ˈhed]

thickhead◼◻◻ noun

beetle-brain[UK: ˈbiːt.l̩ breɪn] [US: ˈbiːt.l̩ ˈbreɪn]

beetle-squasher[UK: ˈbiːt.l̩] [US: ˈbiːt.l̩]

dumb-head[UK: dʌm hed] [US: ˈdəm ˈhed]

slowpoke noun
[UK: ˈsləʊ.pəʊk] [US: ˈsloʊpoʊk]

nehéz felfogású emberek

crass minds[UK: kræs maɪndz] [US: ˈkræs ˈmaɪndz]

You can find it in:

HungarianEnglish