Hungarian-English dictionary »

németországi meaning in English

HungarianEnglish
németországi melléknév

German (of or pertaining to Germany)◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒɜː.mən] [US: ˈdʒɝː.mən]

Alkotmány (németországi) főnév

Basic Law (German constitution)◼◼◼ noun
[UK: ˈbeɪ.sɪk lɔː] [US: ˈbeɪ.sɪk ˈlɑː]

You can find it in:

HungarianEnglish