Hungarian-English dictionary »

mindent ki tud használni meaning in English

HungarianEnglish
mindent ki tud használni

everything is grist that comes to his mill[UK: ˈev.rɪ.θɪŋ ɪz ɡrɪst ðæt kʌmz tuː hɪz mɪl] [US: ˈev.ri.θɪŋ ˈɪz ˈɡrɪst ˈðæt ˈkəmz ˈtuː ˈhɪz ˈmɪl]

You can find it in:

HungarianEnglish