Hungarian-English dictionary »

megházasodik meaning in English

HungarianEnglish
(meg)házasodik ige

marry [married, married, marrying, marries]◼◼◼ verb
[UK: ˈmæ.ri] [US: ˈme.ri]

megházasodik ige

marry [married, married, marrying, marries]◼◼◼ verb
[UK: ˈmæ.ri] [US: ˈme.ri]

get married◼◼◼ verb
[UK: ˈɡet ˈmæ.rɪd] [US: ˈɡet ˈme.rid]

claught verb
[UK: klˈaft] [US: klˈæft]

get a wife verb
[UK: ˈɡet ə waɪf] [US: ˈɡet ə ˈwaɪf]

get spliced verb
[UK: ˈɡet splaɪst] [US: ˈɡet ˈsplaɪst]

go off the hooks verb
[UK: ɡəʊ ɒf ðə hʊks] [US: ˈɡoʊ ˈɒf ðə ˈhʊks]

nuptialize verb
[UK: nˈʌpʃəlˌaɪz] [US: nˈʌpʃəlˌaɪz]

settle down for life verb
[UK: ˈset.l̩ daʊn fɔː(r) laɪf] [US: ˈset.l̩ ˈdaʊn ˈfɔːr ˈlaɪf]

take a wife verb
[UK: teɪk ə waɪf] [US: ˈteɪk ə ˈwaɪf]

wive verb
[UK: waɪv] [US: waɪv]

megházasodik szl ige

get hitched verb

megházasodik és családot alapít

marry and settle down[UK: ˈmæ.ri ənd ˈset.l̩ daʊn] [US: ˈme.ri ænd ˈset.l̩ ˈdaʊn]

újból megházasodik ige

remarry [remarried, remarried, remarrying, remarries] verb
[UK: ˌriː.ˈmæ.ri] [US: ri.ˈme.ri]

újra megházasodik

re-marry[UK: riː ˈmæ.ri] [US: ˈreɪ ˈme.ri]

You can find it in:

HungarianEnglish