Hungarian-English dictionary »

majd megpukkad dühében (átv) meaning in English

HungarianEnglish
majd megpukkad dühében (átv)

go straight up in the air[UK: ɡəʊ streɪt ʌp ɪn ðə eə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈstreɪt ʌp ɪn ðə ˈer]

You can find it in:

HungarianEnglish