Hungarian-English dictionary »

magas pozíció meaning in English

HungarianEnglish
magas pozíció

perch[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

magas pozícióban

in high position[UK: ɪn haɪ pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ɪn ˈhaɪ pə.ˈzɪʃ.n̩]

magas pozícióban van

be on the top of the ladder[UK: bi ɒn ðə tɒp əv ðə ˈlæ.də(r)] [US: bi ɑːn ðə ˈtɑːp əv ðə ˈlæ.dər]

You can find it in:

HungarianEnglish