Hungarian-English dictionary »

magányosan meaning in English

HungarianEnglish
magányosan

singly◼◼◼ adverb
[UK: ˈsɪŋ.ɡli] [US: ˈsɪŋ.ɡli]

retiredly adverb
[UK: rɪˈtaɪədli ] [US: rɪˈtaɪrdli ]

tod adjective
[UK: ˈtɑːd] [US: ˈtɑːd]

magányosan álló

single[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

magányosan él

plough a lonely furrow[UK: plaʊ ə ˈləʊn.li ˈfʌ.rəʊ] [US: ˈplaʊ ə ˈloʊn.li ˈfɝːo.ʊ]

magányosan élő ember főnév

recluse [recluses] noun
[UK: rɪ.ˈkluːs] [US: rɪ.ˈkluːs]

magányosan élő vad főnév

outlier [outliers] noun
[UK: ˈaʊt.laɪə(r)] [US: ˈaʊt.laɪər]

You can find it in:

HungarianEnglish