Hungarian-English dictionary »

les (iskolában) meaning in English

HungarianEnglish
les (iskolában) ige főnév

cheat at a test by looking at someone else's work verb noun
[UK: tʃiːt ət ə ˈtest baɪ ˈlʊkɪŋ ət ˈsʌm.wʌn ˈel.səz ˈwɜːk] [US: ˈtʃiːt ət ə ˈtest baɪ ˈlʊkɪŋ ət ˈsʌˌm.wən ˈel.səz ˈwɝːk]

You can find it in:

HungarianEnglish