Hungarian-English dictionary »

lap meaning in English

HungarianEnglish
lap főnév

card [cards]◼◼◼ noun
[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

page [pages]◼◼◼ noun
[UK: peɪdʒ] [US: ˈpeɪdʒ]

lap főnév
GB

paper [papers]◼◼◼ noun
[UK: ˈpeɪ.pə(r)] [US: ˈpeɪ.pər]

lap főnév

sheet [sheets]◼◼◻ noun
[UK: ʃiːt] [US: ˈʃiːt]

newspaper [newspapers]◼◼◻ noun
[UK: ˈnjuː.speɪ.pə(r)] [US: ˈnuːz.ˌpe.pər]

face [faces]◼◼◻ noun
[UK: feɪs] [US: ˈfeɪs]

side [sides]◼◼◻ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

plate [plates]◼◼◻ noun
[UK: pleɪt] [US: ˈpleɪt]

table [tables]◼◼◻ noun
[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

flat [flats]◼◼◻ noun
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

section [sections]◼◼◻ noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

slab [slabs]◼◼◻ noun
[UK: slæb] [US: sˈlæb]

p (page) [ps]◼◻◻ noun
[UK: peɪdʒ] [US: ˈpeɪdʒ]

disk [disks]◼◻◻ noun
[UK: dɪsk] [US: ˈdɪsk]

file-card noun
[UK: faɪl kɑːd] [US: ˈfaɪl ˈkɑːrd]

lap főnév
hajó

afterpiece noun
[UK: ˈɑːf.tə.piːs] [US: ˈæf.tər.ˌpiːs]

láp főnév

moor [moors]◼◼◼ noun
[UK: mʊə(r)] [US: ˈmʊr]

marsh [marshes]◼◼◼ noun
[UK: mɑːʃ] [US: ˈmɑːrʃ]

bog [bogs]◼◼◼ noun
[UK: bɒɡ] [US: ˈbɑːɡ]

swamp [swamps]◼◼◻ noun
[UK: swɒmp] [US: ˈswɑːmp]

wetland [wetlands]◼◼◻ noun
[UK: ˈwet.lənd] [US: ˈweˌt.lænd]

marshland [marshlands]◼◻◻ noun
[UK: ˈmɑː.ʃlænd] [US: ˈmɑːr.ˌʃlænd]

fen [fens]◼◻◻ noun
[UK: fen] [US: fen]

moorland [moorlands] noun
[UK: ˈmʊə.lænd] [US: ˈmʊr.ˌlænd]

carr [carrs] noun
[UK: ˈkɑː] [US: ˈkɑːr]

morass [morasses] noun
[UK: mə.ˈræs] [US: mə.ˈræs]

muskeg noun
[UK: ˈmʌ.skeɡ] [US: ˈmʌ.skeɡ]

tarn [tarns] noun
[UK: tɑːn] [US: tɑːrn]

lap (fém) főnév

plate-racing noun
[UK: pleɪt ˈreɪs.ɪŋ] [US: ˈpleɪt ˈreɪs.ɪŋ]

lap (kardé) főnév

blade [blades]◼◼◼ noun
[UK: bleɪd] [US: ˈbleɪd]

lap (lamina) főnév

lamina [laminae] irregular noun
[UK: ˈlæ.mə.nə ˈlæ.mɪ.niː] [US: ˈlæ.mə.nə ˈlæ.mɪ.niː]

lap (papír) főnév

sheet (paper) [sheets]◼◼◼ noun
[UK: ʃiːt] [US: ˈʃiːt]

lap (üveg, fém) főnév

sheet [sheets]◼◼◼ noun
[UK: ʃiːt] [US: ˈʃiːt]

lap alján

at the foot of the page[UK: ət ðə fʊt əv ðə peɪdʒ] [US: ət ðə ˈfʊt əv ðə ˈpeɪdʒ]

lap hátsó oldalán

fv (folio verso)

lap jobb oldali sarka

right-hand corner of a sheet[UK: raɪt hænd ˈkɔː.nə(r) əv ə ʃiːt] [US: ˈraɪt ˈhænd ˈkɔːr.nər əv ə ˈʃiːt]

lap könyvben főnév

page [pages] noun
[UK: peɪdʒ] [US: ˈpeɪdʒ]

lap üveg főnév

pane [panes] noun
[UK: peɪn] [US: ˈpeɪn]

lapalji jegyzet

bottom-note[UK: ˈbɒ.təm nəʊt] [US: ˈbɑː.təm noʊt]

lapály főnév

flat [flats]◼◼◼ noun
[UK: flæt] [US: ˈflæt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish