Hungarian-English dictionary »

lőállás meaning in English

HungarianEnglish
lőállás főnév

banquette [banquettes] noun
[UK: bæŋˈket] [US: bæŋˈket]

niche [niches] noun
[UK: nɪtʃ] [US: ˈnɪtʃ]

katonai megfigyelőállás

observation post[UK: ˌɒb.zə.ˈveɪʃ.n̩ pəʊst] [US: ˌɑːb.zər.ˈveɪʃ.n̩ poʊst]

légvédelmi megfigyelőállás

spotting post[UK: ˈspɒt.ɪŋ pəʊst] [US: ˈspɑːt.ɪŋ poʊst]

megfigyelőállás főnév

observation post◼◼◼ noun
[UK: ˌɒb.zə.ˈveɪʃ.n̩ pəʊst] [US: ˌɑːb.zər.ˈveɪʃ.n̩ poʊst]

spotting post noun
[UK: ˈspɒt.ɪŋ pəʊst] [US: ˈspɑːt.ɪŋ poʊst]

tüzelőállás főnév

fire-bay noun
[UK: ˈfaɪə(r) beɪ] [US: ˈfaɪər ˈbeɪ]

fire-position noun
[UK: ˈfaɪə(r) pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˈfaɪər pə.ˈzɪʃ.n̩]

tüzelőállásba hoz (ágyút)

emplace [emplaced, emplaced, emplacing, emplaces] verb
[UK: emplˈeɪs] [US: emplˈeɪs]

mount[UK: maʊnt] [US: ˈmaʊnt]

ágyút lőállásba tol

wheel a gun into line[UK: ˈwiːl̩ ə ɡʌn ˈɪn.tə laɪn] [US: ˈhwiːl̩ ə ˈɡən ˌɪn.ˈtuː ˈlaɪn]

You can find it in:

HungarianEnglish