Hungarian-English dictionary »

kvantál meaning in English

HungarianEnglish
kvantál ige

quantize [quantized, quantized, quantizing, quantizes]◼◼◼ verb
[UK: kwˈɒntaɪz] [US: kwˈɑːntaɪz]

quantify [quantified, quantified, quantifying, quantifies]◼◻◻ verb
[UK: ˈkwɒn.tɪ.faɪ] [US: ˈkwɑːn.tə.ˌfaɪ]

quantise (GB) [quantised, quantised, quantising, quantises]◼◻◻ verb
[UK: kwˈɒntaɪz] [US: kwˈɑːntaɪz]

kvantálható melléknév

quantifiable adjective
[UK: ˈkwɒn.tɪ.faɪ] [US: ˌkwɑːn.tə.ˈfaɪə.bel]

kvantált melléknév

quantized adjective
[UK: kwˈɒntaɪzd] [US: kwˈɑːntaɪzd]

kvantált melléknév
GB

quantised adjective
[UK: kwˈɒntaɪzd] [US: kwˈɑːntaɪzd]

kvantáltság főnév
fiz

quantization [quantizations] noun
[UK: kwˌɒntaɪzˈeɪʃən] [US: kwˌɑːntᵻzˈeɪʃən]

kvantálás főnév
GB

quantisation [quantisations]◼◼◼ noun
[UK: kwˌɒntaɪzˈeɪʃən] [US: kwˌɑːntəzˈeɪʃən]

kvantálás főnév

qantization noun
[UK: kˌantaɪzˈeɪʃən] [US: kˌæntᵻzˈeɪʃən]

quantization [quantizations] noun
[UK: kwˌɒntaɪzˈeɪʃən] [US: kwˌɑːntᵻzˈeɪʃən]

You can find it in:

HungarianEnglish