Hungarian-English dictionary » kialszik meaning in English

HungarianEnglish
kialszik ige

blow out verb
[UK: bləʊ ˈaʊt] [US: ˈbloʊ ˈaʊt]

burn itself out verb
[UK: bɜːn ɪt.ˈself ˈaʊt] [US: ˈbɝːn ət.ˈself ˈaʊt]

burn out verb
[UK: bɜːn ˈaʊt] [US: ˈbɝːn ˈaʊt]

die out verb
[UK: daɪ ˈaʊt] [US: ˈdaɪ ˈaʊt]

expire verb
[UK: ɪk.ˈspaɪə(r)] [US: ɪk.ˈspaɪr]

kialszik (fény) ige

go out (light) verb
[UK: ɡəʊ ˈaʊt] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt]

kialszik (vmit) ige

sleep off verb
[UK: sliːp ɒf] [US: sˈliːp ˈɒf]

sleep out verb
[UK: sliːp ˈaʊt] [US: sˈliːp ˈaʊt]

a tűz kialszik (átv)

the fire goes out[UK: ðə ˈfaɪə(r) ɡəʊz ˈaʊt] [US: ðə ˈfaɪər ɡoʊz ˈaʊt]

hirtelen kialszik

pop out[UK: pɒp ˈaʊt] [US: ˈpɑːp ˈaʊt]

pislákolva kialszik

flicker out[UK: ˈflɪkə(r) ˈaʊt] [US: ˈflɪkər ˈaʊt]

tűz kialszik ige

go out verb
[UK: ɡəʊ ˈaʊt] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt]

You can find it in:

HungarianEnglish