Hungarian-English dictionary » kenai meaning in English

HungarianEnglish
Kenai Fjords Nemzeti Park főnév

Kenai Fjords National Park noun
[UK: kˈenaɪ fɪˈɔːdz nˈaʃənəl pˈɑːk] [US: kˈenaɪ fɪˈoːrdz nˈæʃənəl pˈɑːrk]

You can find it in:

HungarianEnglish