Hungarian-English dictionary » képzet meaning in English

HungarianEnglish
képzet főnév

idea◼◼◼ noun
[UK: aɪ.ˈdɪə] [US: aɪ.ˈdiːə]

image (idea)◼◼◼ noun
[UK: ˈɪ.mɪdʒ] [US: ˈɪ.mədʒ]

notion◼◻◻ noun
[UK: ˈnəʊʃ.n̩] [US: ˈnoʊʃ.n̩]

képzetalkotás főnév

mental imagery noun

képzetes melléknév

imaginary◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈmæ.dʒɪ.nə.ri] [US: ˌɪ.ˈmæ.dʒə.ˌne.ri]

képzetes mennyiség

imaginary quantity[UK: ɪ.ˈmæ.dʒɪ.nə.ri ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ˌɪ.ˈmæ.dʒə.ˌne.ri ˈkwɑːn.tə.ti]

képzetes rész

imaginary part[UK: ɪ.ˈmæ.dʒɪ.nə.ri pɑːt] [US: ˌɪ.ˈmæ.dʒə.ˌne.ri ˈpɑːrt]

képzetes szám

imaginary number[UK: ɪ.ˈmæ.dʒɪ.nə.ri ˈnʌm.bə(r)] [US: ˌɪ.ˈmæ.dʒə.ˌne.ri ˈnʌm.br̩]

képzetes tengely

imaginary axis[UK: ɪ.ˈmæ.dʒɪ.nə.ri ˈæk.sɪs] [US: ˌɪ.ˈmæ.dʒə.ˌne.ri ˈæk.səs]

képzetlen melléknév

untrained◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈtreɪnd] [US: ʌn.ˈtreɪnd]

unqualified◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈkwɒ.lɪ.faɪd] [US: ʌn.ˈkwɑː.lə.ˌfaɪd]

képzetsor főnév

train of thought noun
[UK: treɪn əv ˈθɔːt] [US: ˈtreɪn əv ˈθɔːt]

képzett melléknév

qualified◼◼◼ adjective
[UK: ˈkwɒ.lɪ.faɪd] [US: ˈkwɑː.lə.ˌfaɪd]

skilled◼◼◻ adjective
[UK: skɪld] [US: ˈskɪld]

educated◼◻◻ adjective
[UK: ˈe.dʒʊk.eɪ.tɪd] [US: ˈe.dʒəˌk.e.təd]

derivate adjective
[UK: dɪrɪvˈeɪt] [US: dɪrᵻvˈeɪt]

erudite adjective
[UK: ˈe.ruː.daɪt] [US: ˈe.rə.ˌdaɪt]

képzett (ügy) melléknév

through-going adjective
[UK: θruː ˈɡəʊɪŋ] [US: θruː ˈɡoʊɪŋ]

képzettség főnév

qualification◼◼◼ noun
[UK: ˌkwɒ.lɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌkwɑː.lə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

képzettársítás főnév

association of ideas noun
[UK: ə.ˌsəʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩ əv aɪ.ˈdɪəz] [US: əˌso.ʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩ əv aɪ.ˈdiːəz]

alaposan képzett

thoroughbred[UK: ˈθʌ.rə.bred] [US: ˈθɝːo.ˈbred]

throughbred[UK: θrˈuːbred] [US: θrˈuːbred]

alsó részén hullámosan kiképzett párkány főnév
épít

nebule noun
[UK: nˈebjuːl] [US: nˈebjuːl]

apa nevéből képzett (családnév)

patronymic[UK: ˌpæ.trə.ˈnɪ.mɪk] [US: ˌpæ.trə.ˈnɪ.mɪk]

csövesen kiképzett melléknév

quilled adjective
[UK: kwɪld ] [US: kwɪld ]

előképzettség főnév

pre-training noun

előképzettség nélkül megérthető melléknév

exoteric adjective
[UK: ˌek.səʊ.ˈte.rɪk] [US: ˌek.sə.ˈte.rɪk]

előképzővel képzett szó főnév

preformative noun
[UK: prɪfˈɔːmətˌɪv] [US: prɪfˈoːrmətˌɪv]

fejhanggal képzett férfi szoprán hang

tenorino[UK: tˌenɔːrˈiːnəʊ] [US: tˌenoːrˈiːnoʊ]

fejhanggal képzett tenor hang

tenorino[UK: tˌenɔːrˈiːnəʊ] [US: tˌenoːrˈiːnoʊ]

felszínes képzettség főnév

smattering noun
[UK: ˈsmæ.tər.ɪŋ] [US: ˈsmæ.tər.ɪŋ]

frissen képzett

new-coined[UK: njuː kɔɪnd] [US: nuː ˌkɔɪnd]

félig kiképzett

semi-trained[UK: ˈse.mi treɪnd] [US: ˈse.mi ˈtreɪnd]

hátul képzett magánhangzó

back vowel[UK: ˈbæk ˈvaʊəl] [US: ˈbæk ˈvaʊəl]

ily módon képzett

so-formed[UK: ˈsəʊ ˈfɔːmd] [US: ˈsoʊ ˈfɔːrmd]

irodalmilag képzett melléknév

literate adjective
[UK: ˈlɪ.tə.rət] [US: ˈlɪ.tə.rət]

jó előképzettséggel rendelkezik (vmről)

have a good grounding in something[UK: həv ə ɡʊd ˈɡraʊnd.ɪŋ ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈɡʊd ˈɡraʊnd.ɪŋ ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

jól képzett

well-educated adjective
[UK: wel ˈe.dʒʊk.eɪ.tɪd] [US: ˈwel ˈe.dʒəˌk.e.təd]

well-trained[UK: wel treɪnd] [US: ˈwel ˈtreɪnd]

jól képzett ember főnév

whiz noun
[UK: wɪz] [US: ˈwɪz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies