Hungarian-English dictionary » kényelmesen meaning in English

HungarianEnglish
kényelmesen

comfortably◼◼◼ adverb
[UK: ˈkʌmf.tə.bli] [US: ˈkʌm.fər.tə.bli]

leisurely◼◼◻ adverb
[UK: ˈle.ʒə.li] [US: ˈliː.zər.li]

conveniently◼◻◻ adverb
[UK: kən.ˈviː.nɪənt.li] [US: kən.ˈviː.njənt.li]

cosily◼◻◻ adverb
[UK: ˈkəʊ.zɪ.li] [US: ˈkoʊ.zɪ.li]

snugly◼◻◻ adverb
[UK: ˈsnʌ.ɡli] [US: ˈsnʌ.ɡli]

at an easy pace adjective
[UK: ət ən ˈiː.zi peɪs] [US: ət ˈæn ˈiː.zi ˈpeɪs]

at leisure adverb
[UK: ət ˈle.ʒə(r)] [US: ət ˈle.ʒər]

cozily adverb
[UK: ˈkəʊzɪli ] [US: ˈkoʊzɪli ]

handily adverb
[UK: ˈhæn.dɪ.li] [US: ˈhæn.də.li]

with ease adjective
[UK: wɪð iːz] [US: wɪθ ˈiːz]

wrapped adjective
[UK: ræpt] [US: ˈræpt]

kényelmesen (átv) melléknév

under easy sail adjective
[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈiː.zi seɪl] [US: ˈʌnd.r̩ ˈiː.zi ˈseɪl]

kényelmesen befut

romp home[UK: rɒmp həʊm] [US: ˈrɑːmp hoʊm]

romp in[UK: rɒmp ɪn] [US: ˈrɑːmp ɪn]

win in a walk[UK: wɪn ɪn ə wɔːk] [US: ˈwɪn ɪn ə ˈwɑːk]

kényelmesen befészkelődve

snug as a bug in a rug[UK: snʌɡ əz ə bʌɡ ɪn ə rʌɡ] [US: ˈsnəɡ ˈæz ə ˈbəɡ ɪn ə ˈrəɡ]

kényelmesen csinál

take it easy[UK: teɪk ɪt ˈiː.zi] [US: ˈteɪk ˈɪt ˈiː.zi]

kényelmesen csinál (vmit) ige

take one's time over something verb
[UK: teɪk wʌnz ˈtaɪm ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk wʌnz ˈtaɪm ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

kényelmesen elegendő

snug[UK: snʌɡ] [US: ˈsnəɡ]

kényelmesen elhelyez

hive[UK: haɪv] [US: ˈhaɪv]

kényelmesen elhelyezkedik

snug oneself[UK: snʌɡ wʌn.ˈself] [US: ˈsnəɡ wʌn.ˈself]

kényelmesen evez

paddle[UK: ˈpæd.l̩] [US: ˈpæd.l̩]

row at the paddle[UK: raʊ ət ðə ˈpæd.l̩] [US: ˈroʊ ət ðə ˈpæd.l̩]

row slack[UK: raʊ slæk] [US: ˈroʊ sˈlæk]

kényelmesen fekszik ige

nestle verb
[UK: ˈnes.l̩] [US: ˈnes.l̩]

nuzzle verb
[UK: ˈnʌz.l̩] [US: ˈnʌz.l̩]

kényelmesen fészkelődik ige

nuzzle verb
[UK: ˈnʌz.l̩] [US: ˈnʌz.l̩]

kényelmesen győz

win in a walk[UK: wɪn ɪn ə wɔːk] [US: ˈwɪn ɪn ə ˈwɑːk]

kényelmesen letelepszik ige

nestle verb
[UK: ˈnes.l̩] [US: ˈnes.l̩]

kényelmesen megnyer egy versenyt

win a race with a nice balance in hand[UK: wɪn ə reɪs wɪð ə naɪs ˈbæ.ləns ɪn hænd] [US: ˈwɪn ə ˈreɪs wɪθ ə ˈnaɪs ˈbæ.ləns ɪn ˈhænd]

kényelmesen pihen ige

nestle verb
[UK: ˈnes.l̩] [US: ˈnes.l̩]

kényelmesen sétál ige

toddle verb
[UK: ˈtɒd.l̩] [US: ˈtɑːd.l̩]

kényelmesen utazik

travel by easy stages[UK: ˈtræv.l̩ baɪ ˈiː.zi ˈsteɪ.dʒɪz] [US: ˈtræv.l̩ baɪ ˈiː.zi ˈsteɪ.dʒəz]

kényelmesen van elhelyezve

be well accommodated[UK: bi wel ə.ˈkɒm.ə.deɪt.ɪd] [US: bi ˈwel ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt.əd]

kényelmesen ír

write at ease[UK: ˈraɪt ət iːz] [US: ˈraɪt ət ˈiːz]

Kényelmesen ülsz?

Do you feel all right?[UK: duː juː fiːl ɔːl raɪt] [US: ˈduː ˈjuː ˈfiːl ɔːl ˈraɪt]

lépeget (kényelmesen) ige

stroll◼◼◼ verb
[UK: strəʊl] [US: stroʊl]

nem tud kényelmesen mozogni

be cramped for room[UK: bi kræmpt fɔː(r) ruːm] [US: bi ˈkræmpt ˈfɔːr ˈruːm]

feel cramped for room[UK: fiːl kræmpt fɔː(r) ruːm] [US: ˈfiːl ˈkræmpt ˈfɔːr ˈruːm]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies