Hungarian-English dictionary »

jó napot kívánok! meaning in English

HungarianEnglish
napot kívánok!

Doog day![UK: dˈuːɡ dˈeɪ] [US: dˈuːɡ dˈeɪ]

How do you do?[UK: ˈhaʊ duː juː duː] [US: ˈhaʊ ˈduː ˈjuː ˈduː]

napot kívánok! (1200 és 1800 között használatos)

Good afternoon![UK: ɡʊd ˌɑːf.tə.ˈnuːn] [US: ˈɡʊd ˌæf.tər.ˈnuːn]

You can find it in:

HungarianEnglish