Hungarian-English dictionary »

inaktivál meaning in English

HungarianEnglish
inaktivál ige

inactivate [inactivated, inactivated, inactivating, inactivates]◼◼◼ verb
[UK: ˌɪn.ˈæk.tɪ.veɪt] [US: ˌɪ.ˈnæk.tɪ.ˌvet]

incapacitate [incapacitated, incapacitated, incapacitating, incapacitates]◼◼◼ verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.teɪt] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ˌtet]

You can find it in:

HungarianEnglish