Hungarian-English dictionary »

horvát meaning in English

HungarianEnglish
horvát

Croatian (of or pertaining to Croatia)◼◼◼ adjective
[UK: kroˈeɪ.ʃən] [US: kroˈeɪ.ʃən]

Croat [Croats]◼◼◻ noun
[UK: ˈkroˌɑːt] [US: ˈkroˌɑːt]

horvát (személy) főnév melléknév

Croatian (person)◼◼◼ noun adjective
[UK: kroˈeɪ.ʃən] [US: kroˈeɪ.ʃən]

horvát juhászkutya főnév

Croatian Sheepdog noun
[UK: kroˈeɪ.ʃən ˈʃiːp.dɒɡ] [US: kroˈeɪ.ʃən ˈʃiːp.dɔːɡ]

Horvát Köztársaság

Republic of Croatia◼◼◼[UK: rɪ.ˈpʌ.blɪk əv kroˈeɪ.ʃə] [US: ri.ˈpʌ.blək əv kroˈeɪ.ʃə]

Horváthit-(Y) (ásv) főnév

Horváthite-(Y) noun
[UK: hˈɔːvəθˌaɪt] [US: hˈoːrvəθˌaɪt]

Horvátország főnév

Croatia◼◼◼ noun
[UK: kroˈeɪ.ʃə] [US: kroˈeɪ.ʃə]

horvátul határozószó

in Croatian◼◼◼ adverb
[UK: ɪn kroˈeɪ.ʃən] [US: ɪn kroˈeɪ.ʃən]

szerb-horvát melléknév

Serbo-Croatian adjective
[UK: ˈsɜːboˌkro.e.ʃən] [US: ˈsɝːboˌkro.e.ʃən]

szerbhorvát melléknév

Serbo-Croatian◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɜːboˌkro.e.ʃən] [US: ˈsɝːboˌkro.e.ʃən]

Zágráb (Horvátország fővárosa) főnév

Zagreb◼◼◼ noun
[UK: ˈzɑː.ɡreb] [US: ˈzɑː.ˌɡreb]

You can find it in:

HungarianEnglish