Hungarian-English dictionary »

helyettesít vkt meaning in English

HungarianEnglish
helyettesít vkt

act as deputy for somebody[UK: ækt əz ˈde.pjʊ.ti fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈækt ˈæz ˈde.pjə.ti ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

act for somebody[UK: ækt fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈækt ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

do duty for somebody[UK: duː ˈdjuː.ti fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈduː ˈduː.ti ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fill in verb
[UK: fɪl ɪn] [US: ˈfɪl ɪn]

fill in for somebody[UK: fɪl ɪn fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfɪl ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

stand In[UK: stænd ɪn] [US: ˈstænd ɪn]

sub for somebody[UK: sʌb fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsəb ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

substitute for somebody[UK: ˈsʌb.stɪ.tjuːt fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsʌb.stə.ˌtuːt ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

supply for somebody[UK: sə.ˈplaɪ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: sə.ˈplaɪ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

supply somebody's place[UK: sə.ˈplaɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpleɪs] [US: sə.ˈplaɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpleɪs]

take over from somebody[UK: teɪk ˈəʊv.ə(r) frəm ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ˈoʊv.r̩ frəm ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

HungarianEnglish