Hungarian-English dictionary »

gyaloghintó meaning in English

HungarianEnglish
gyaloghintó főnév

palanquin [palanquins]◼◼◼ noun
[UK: ˌpæ.lənˈk.iːn] [US: ˌpæ.lənˈk.iːn]

sedan [sedans]◼◼◻ noun
[UK: sɪ.ˈdæn] [US: sə.ˈdæn]

palankeen [palankeens] noun
[UK: ˌpæ.lənˈk.iːn] [US: ˌpæ.lənˈk.iːn]

sedan-chair noun
[UK: sɪ.ˈdæn tʃeə(r)] [US: sə.ˈdæn ˈtʃer]

gyaloghintó-vivő főnév

chairman [chairmen] irregular noun
[UK: ˈtʃeə.mən ˈtʃeə.mən] [US: ˈtʃer.mən ˈtʃer.men]

fedett gyaloghintó főnév

palanquin [palanquins] noun
[UK: ˌpæ.lənˈk.iːn] [US: ˌpæ.lənˈk.iːn]

háromkerekű gyaloghintó főnév
US

pedicab noun
[UK: ˈpe.dɪkæb] [US: ˈpe.dɪkæb]

kétkerekű gyaloghintó főnév

rickshaw [rickshaws] noun
[UK: ˈrɪk.ʃɔː] [US: ˈrɪk.ˌʃɑː]

vinaigrette [vinaigrettes] noun
[UK: ˌvɪ.nɪ.ˈɡret] [US: ˌvɪ.nɪ.ˈɡret]

You can find it in:

HungarianEnglish