Hungarian-English dictionary » gombos meaning in English

HungarianEnglish
gömbös melléknév

spheral adjective
[UK: ˈsfiː.rəl] [US: ˈsfiː.rəl]

gombos melléknév

knobbed◼◼◼ adjective
[UK: nɒ.bed] [US: nɒ.bed]

gömbös (ásv) főnév

spherulitic noun
[UK: sfˌeruːlˈɪtɪk] [US: sfˌeruːlˈɪɾɪk]

gombos cipő főnév

button boots noun
[UK: ˈbʌt.n̩ buːts] [US: ˈbʌt.n̩ ˈbuːts]

buttoned boots noun
[UK: ˈbʌt.n̩d buːts] [US: ˈbʌt.n̩d ˈbuːts]

gömbös kristálycsoport főnév
ásv

spherocrystal noun
[UK: sfˈerəkrˌɪstəl] [US: sfˈerəkrˌɪstəl]

gombos lelleg (Armeria maritima, Statice armeria)

lady's cushion[UK: ˈleɪ.diz ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈleɪ.diz ˈkʊʃ.n̩]

sea pink[UK: siː pɪŋk] [US: ˈsiː ˈpɪŋk]

thrift noun
[UK: θrɪft] [US: ˈθrɪft]

gombos magasszárú cipő

button boots[UK: ˈbʌt.n̩ buːts] [US: ˈbʌt.n̩ ˈbuːts]

gombos főnév

pin◼◼◼ noun
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

preen noun
[UK: priːn] [US: ˈpriːn]

gombostűfej főnév

pinhead◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪn.hed] [US: ˈpɪn.hed]

pin-head◼◻◻ noun
[UK: pɪn hed] [US: ˈpɪn ˈhed]

gombostűfejnyi melléknév

not larger than a pin's head adjective
[UK: nɒt ˈlɑː.dʒə(r) ðæn ə] [US: ˈnɑːt ˈlɑːr.dʒər ˈðæn ə]

gombostűket kivesz ige

unpin verb
[UK: ˈʌn.ˈpɪn] [US: ən.ˈpɪn]

gyöngyházgombos ruha

pearlies[UK: ˈpɜː.liːz] [US: ˈpɝː.liːz]

két-háromgombos ingnyílás főnév

placket noun
[UK: ˈplækɪt] [US: ˈplækɪt]

nem nagyobb egy gombostűfejnél

not larger than a pin's head[UK: nɒt ˈlɑː.dʒə(r) ðæn ə] [US: ˈnɑːt ˈlɑːr.dʒər ˈðæn ə]

nyomógombos melléknév

push-button◼◼◼ adjective
[UK: pʊʃ ˈbʌt.n̩] [US: ˈpʊʃ ˈbʌt.n̩]

nyomógombos kapcsoló

stud-switch[UK: stʌd swɪtʃ] [US: ˈstəd ˈswɪtʃ]

sokgombos melléknév

buttony adjective
[UK: bˈʌtəni] [US: bˈʌʔn̩i]

teleszúr egy tűpárnát gombostűvel

stick a pincushion full of pins[UK: stɪk ə] [US: ˈstɪk ə]

teletűzdel egy tűpárnát gombostűvel

stick a picushion full of pins[UK: stɪk ə] [US: ˈstɪk ə]

tű (gombostű) főnév

pin◼◼◼ noun
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

You can find it in:

HungarianEnglish