Hungarian-English dictionary » felső osztály meaning in English

HungarianEnglish
felső osztály

upper class◼◼◼[UK: ˈʌ.pə(r) klɑːs] [US: ˈʌ.pər ˈklæs]

felső osztályok

upper forms[UK: ˈʌ.pə(r) ˈfɔːmz] [US: ˈʌ.pər ˈfɔːrmz]

felső osztályos diákot kiszolgál

fag for a senior[UK: fæɡ fɔː(r) ə ˈsiː.nɪə(r)] [US: ˈfæɡ ˈfɔːr ə ˈsiː.njər]

felsőosztályos felügyelő diák

monitor[UK: ˈmɒ.nɪ.tə(r)] [US: ˈmɑː.nə.tər]

felügyelő diák nő (felső osztályos) főnév

monitress noun
[UK: mˈɒnaɪtrəs] [US: mˈɑːnaɪtrəs]

legfelső osztályos (angol középiskolában) főnév
GB

sixth-former noun
[UK: sɪksθ ˈfɔː.mə(r)] [US: ˈsɪksθ ˈfɔːr.mər]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies