Hungarian-English dictionary »

felingerel meaning in English

HungarianEnglish
felingerel ige

irritate [irritated, irritated, irritating, irritates]◼◼◼ verb
[UK: ˈɪ.rɪ.teɪt] [US: ˈɪ.rə.ˌtet]

screw [screwed, screwed, screwing, screws]◼◼◻ verb
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

chafe [chafed, chafed, chafing, chafes]◼◼◻ verb
[UK: tʃeɪf] [US: ˈtʃeɪf]

heel [heeled, heeled, heeling, heels] verb
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

screw up verb
[UK: skruː ʌp] [US: ˈskruː ʌp]

felingerel vkt

get a rise out of somebody[UK: ˈɡet ə raɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ə ˈraɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get somebody's shirt off[UK: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ʃɜːt ɒf] [US: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ˈʃɝːt ˈɒf]

get somebody's shirt out[UK: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ʃɜːt ˈaʊt] [US: ˈɡet ˈsəm.ˌbɑː.di ˈʃɝːt ˈaʊt]

make somebody indignant[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di ɪn.ˈdɪɡ.nənt] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈdɪɡ.nənt]

needle somebody[UK: ˈniːd.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈniːd.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

raise the devil in somebody[UK: reɪz ðə ˈdev.l̩ ɪn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈreɪz ðə ˈdev.l̩ ɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ruffle somebody's feathers[UK: ˈrʌf.l̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfe.ðəz] [US: ˈrʌf.l̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfe.ðərz]

ruffle somebody's temper[UK: ˈrʌf.l̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtem.pə(r)] [US: ˈrʌf.l̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈtem.pər]

set up somebody's bristles[UK: set ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈbrɪs.l̩z] [US: ˈset ʌp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈbrɪs.l̩z]

take a rise out of somebody[UK: teɪk ə raɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ə ˈraɪz ˈaʊt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felingerelt melléknév

incensed◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈsenst] [US: ˈɪn.ˌsenst]

felingerelt melléknév
táj

scotty adjective
[UK: ˈskɑː.ti] [US: ˈskɑː.ti]

végsőkig felingerel vkt

drive somebody to exasperation[UK: draɪv ˈsʌm.bə.di tuː ɪɡ.ˌzæ.spə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈdraɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˌek.ˌsæ.spə.ˈreɪʃ.n̩]

You can find it in:

HungarianEnglish