Hungarian-English dictionary » feldicsér meaning in English

HungarianEnglish
feldicsér ige

write up◼◼◼ verb
[UK: ˈraɪt ʌp] [US: ˈraɪt ʌp]

crack up to the nines verb
[UK: kræk ʌp tuː ðə naɪnz] [US: ˈkræk ʌp ˈtuː ðə ˈnaɪnz]

glorify verb
[UK: ˈɡlɔː.rɪ.faɪ] [US: ˈɡlɔː.rə.ˌfaɪ]

praise verb
[UK: preɪz] [US: ˈpreɪz]

preach up verb
[UK: priːtʃ ʌp] [US: ˈpriːtʃ ʌp]

push verb
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

vaunt verb
[UK: vɔːnt] [US: vɔːnt]

feldicsér (vmit) ige

make much of something verb
[UK: ˈmeɪk ˈmʌtʃ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ˈmʌtʃ əv ˈsʌm.θɪŋ]

feldicsérés főnév

claptrap noun
[UK: ˈklæp.træp] [US: ˈklæp.træp]

feldicsérő cikk főnév

write-up noun
[UK: ˈraɪt ʌp] [US: ˈraɪt ʌp]

saját maga feldicsérése

self-advertisement[UK: self əd.ˈvɜː.tɪ.smənt] [US: ˈself əd.ˈvɝː.təz.mənt]

szédelgően feldicsér

chant[UK: tʃɑːnt] [US: ˈtʃænt]

You can find it in:

HungarianEnglish