Hungarian-English dictionary » erény meaning in English

HungarianEnglish
erény főnév

virtue (virtuousness, moral excellence)◼◼◼ noun
[UK: ˈvɜː.tʃuː] [US: ˈvɝː.tʃuː]

honor◼◻◻ noun
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

morality◼◻◻ noun
[UK: mə.ˈræ.lɪ.ti] [US: mə.ˈræ.lə.ti]

erény főnév
GB

honour◼◻◻ noun
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

erény főnév

virtue noun
[UK: ˈvɜː.tʃuː] [US: ˈvɝː.tʃuː]

erény főnév
vall fil

dharma noun
[UK: ˈdɑː.mə] [US: ˈdɑːr.mə]

erénycsősz főnév

prudish◼◼◼ noun
[UK: ˈpruː.dɪʃ] [US: ˈpruː.dɪʃ]

square-toes◼◻◻ noun
[UK: skweə(r) təʊz] [US: ˈskwer toʊz]

devil-chaser noun
[UK: ˈdev.l̩ ˈtʃeɪ.sə(r)] [US: ˈdev.l̩ ˈtʃeɪ.sər]

wowser noun
[UK: ˈwaʊ.zə] [US: ˈwaʊ.zər]

erénycsőszködő

preching noun
[UK: prˈetʃɪŋ] [US: prˈetʃɪŋ]

prudish adjective
[UK: ˈpruː.dɪʃ] [US: ˈpruː.dɪʃ]

erényes melléknév

virtuous◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɜː.tʃʊəs] [US: ˈvɝː.tʃuːəs]

erényesség főnév

modesty noun
[UK: ˈmɒ.dɪ.sti] [US: ˈmɑː.də.sti]

virtuousness noun

erényöv főnév

chastity belt noun
[UK: ˈtʃæ.stɪ.ti belt] [US: ˈtʃæ.stə.ti ˈbelt]

autós (bűntény, merénylet)

drive-by

bombamerénylet

bomb attack[UK: bɒm ə.ˈtæk] [US: ˈbɑːm ə.ˈtæk]

bomb outrage noun
[UK: bɒm ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈbɑːm ˈaʊ.ˌtredʒ]

bombamerénylettel való fenyegetés

bomb threat[UK: bɒm θret] [US: ˈbɑːm ˈθret]

bombamerény főnév

bomb thrower noun
[UK: bɒm ˈθrəʊ.ə(r)] [US: ˈbɑːm ˈθroʊ.ər]

cserény főnév

corral◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈrɑːl] [US: kə.ˈræl]

hurdle noun
[UK: ˈhɜːd.l̩] [US: ˈhɝː.dl̩]

pinfold noun
[UK: ˈpɪn.fəʊld] [US: ˈpɪnˌfoʊld]

wattle noun
[UK: ˈwɒt.l̩] [US: ˈwɑːt.l̩]

wattle enclosure noun
[UK: ˈwɒt.l̩ ɪn.ˈkləʊ.ʒə(r)] [US: ˈwɑːt.l̩ ɪnˈklo.ʊ.ʒə(r)]

cserénybe zár

corral[UK: kə.ˈrɑːl] [US: kə.ˈræl]

dinamitos merény főnév

dynamiter◼◼◼ noun
[UK: ˈdaɪ.nə.maɪ.tə] [US: ˈdaɪ.nə.ˌmaɪ.tər]

dynamitard noun
[UK: dˈaɪnəmˌɪtɑːd] [US: dˈaɪnəmˌɪɾɑːrd]

erőltetetten szerény melléknév

demure adjective
[UK: dɪ.ˈmjʊə(r)] [US: ˌdɪ.ˈmjʊr]

férfi erényöv

male chastity belt[UK: meɪl ˈtʃæ.stɪ.ti belt] [US: ˈmeɪl ˈtʃæ.stə.ti ˈbelt]

erény főnév

cardinal virtue noun
[UK: ˈkɑː.dɪn.l̩ ˈvɜː.tʃuː] [US: ˈkɑːr.dɪn.l̩ ˈvɝː.tʃuː]

gazdagság fölé helyezi az erényt

put virtue before wealth[UK: ˈpʊt ˈvɜː.tʃuː bɪ.ˈfɔː(r) welθ] [US: ˈpʊt ˈvɝː.tʃuː bɪ.ˈfɔːr ˈwelθ]

legszerényebb számítással határozószó

at the lowest estimate adverb
[UK: ət ðə ˈləʊɪst ˈe.stɪ.meɪt] [US: ət ðə ˈloʊɪst ˈe.stə.mət]

merénylet főnév

assassination◼◼◼ noun
[UK: ə.ˌsæ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ə.ˌsæ.sə.ˈneɪʃ.n̩]

attempt◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈtempt] [US: ə.ˈtempt]

outrage◼◼◻ noun
[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

attentat noun
[UK: ətˈentat] [US: ətˈentæt]

merénylet (kísérlet)

assassination attempt

merényletet követ el vk ellen

assassinate somebody[UK: ə.ˈsæ.sɪ.neɪt ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈsæ.sə.ˌnet ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies