Hungarian-English dictionary »

erélyesen lép fel meaning in English

HungarianEnglish
erélyesen lép fel

put one's foot down[UK: ˈpʊt wʌnz fʊt daʊn] [US: ˈpʊt wʌnz ˈfʊt ˈdaʊn]

put the foot down[UK: ˈpʊt ðə fʊt daʊn] [US: ˈpʊt ðə ˈfʊt ˈdaʊn]

take a strong line[UK: teɪk ə strɒŋ laɪn] [US: ˈteɪk ə ˈstrɒŋ ˈlaɪn]

take firm hands[UK: teɪk fɜːm hændz] [US: ˈteɪk ˈfɝːm ˈhændz]

You can find it in:

HungarianEnglish