Hungarian-English dictionary »

emi meaning in English

HungarianEnglish
emiatt határozószó

because of this◼◼◼ adverb
[UK: bɪˈkɒz əv ðɪs] [US: bɪˈkɒz əv ðɪs]

therefore◼◼◻ adverb
[UK: ˈðeə.fɔː(r)] [US: ˈðer.ˌfɔːr]

for this reason◼◼◻ adverb
[UK: fɔː(r) ðɪs ˈriː.zən] [US: ˈfɔːr ðɪs ˈriː.zən]

this is the reason why◼◻◻ adverb
[UK: ðɪs ɪz ðə ˈriː.zən waɪ] [US: ðɪs ˈɪz ðə ˈriː.zən ˈwaɪ]

hereat adverb
[UK: hˈiərat] [US: hˈɪræt]

thereupon adverb
[UK: ˌðeə.rə.ˈpɒn] [US: ˌðe.rə.ˈpɑːn]

Emiatt ne aggódj!

Don't worry about it![UK: dəʊnt ˈwʌ.ri ə.ˈbaʊt ɪt] [US: ˈdoʊnt ˈwɜː.ri ə.ˈbaʊt ˈɪt]

emigráció főnév

immigration [immigrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.mə.ˈɡreɪʃ.n̩]

emigráció (emigratio) főnév

emigration [emigrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌe.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌe.mə.ˈɡreɪʃ.n̩]

emigrációs melléknév

emigré adjective

emigrál ige

emigrate [emigrated, emigrated, emigrating, emigrates]◼◼◼ verb
[UK: ˈe.mɪ.ɡreɪt] [US: ˈe.mə.ˌɡret]

immigrate [immigrated, immigrated, immigrating, immigrates]◼◼◻ verb
[UK: ˈɪ.mɪ.ɡreɪt] [US: ˈɪ.mə.ˌɡret]

migrate [migrated, migrated, migrating, migrates]◼◻◻ verb
[UK: maɪ.ˈɡreɪt] [US: ˈmaɪ.ˌɡret]

emigrálás főnév

migration [migrations] noun
[UK: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

emigráns főnév

immigrant [immigrants]◼◼◼ noun
[UK: ˈɪ.mɪ.ɡrənt] [US: ˈɪ.mə.ɡrənt]

emigrant [emigrants]◼◼◻ noun
[UK: ˈe.mɪ.ɡrənt] [US: ˈe.mə.ɡrənt]

migrant [migrants]◼◼◻ noun
[UK: ˈmaɪ.ɡrənt] [US: ˈmaɪ.ɡrənt]

emigré◼◻◻ noun

emigre (emigrant, emigree, outgoer) [emigres]◼◻◻ noun
[UK: ˈe.mɪ.ɡreɪ] [US: ˈe.mə.ˌɡre]

immigrator noun
[UK: ˈɪmɪgreɪtə ] [US: ˈɪməˌgreɪtər ]

jimmy grant noun
[UK: ˈdʒɪ.mi ɡrɑːnt] [US: ˈdʒɪ.mi ˈɡrænt]

emik ige

suck [sucked, sucked, sucking, sucks] verb
[UK: sʌk] [US: ˈsək]

Émile Zola főnév

Zola◼◼◼ noun
[UK: ˈzolə] [US: ˈzolə]

Emília főnév

Emily [Emilys]◼◼◼ noun
[UK: ˈem.li] [US: ˈe.mə.li]

Amelia◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈmiː.ljə] [US: ə.ˈmiː.ljə]

Emilia-Romagna főnév

Emilia-Romagna noun
[UK: ə.ˈmiː.liə] [US: ə.ˈmiː.liə]

Emilit (ásv) főnév

Emilite noun
[UK: ˈemɪlˌaɪt] [US: ˈemɪlˌaɪt]

Emily Dickinson főnév

Dickinson [Dickinsons]◼◼◼ noun
[UK: ˈdɪk.ən.sən] [US: ˈdɪk.ən.sən]

eminencia főnév

eminence [eminences]◼◼◼ noun
[UK: ˈe.mɪ.nəns] [US: ˈe.mə.nəns]

eminenciád

your eminence◼◼◼[UK: jɔː(r) ˈe.mɪ.nəns] [US: ˈjɔːr ˈe.mə.nəns]

eminenciás melléknév

most eminent adjective
[UK: məʊst ˈe.mɪ.nənt] [US: moʊst ˈe.mə.nənt]

eminens melléknév

eminent◼◼◼ adjective
[UK: ˈe.mɪ.nənt] [US: ˈe.mə.nənt]

emír főnév

emir [emirs]◼◼◼ noun
[UK: e.ˈmɪə(r)] [US: e.ˈmɪr]

amir [amirs]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈmɪə(r)] [US: ə.ˈmɪr]

ameer [ameers] noun
[UK: ə.ˈmɪə(r)] [US: ə.ˈmɪər]

emirátus főnév

emirate [emirates]◼◼◼ noun
[UK: ˈem.ər.ət] [US: ˈem.ər.ət]

emírség főnév

emirate [emirates]◼◼◼ noun
[UK: ˈem.ər.ət] [US: ˈem.ər.ət]

emisszió (emissio) főnév

emission [emissions]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.ˈmɪʃ.n̩]

emisszió csillapodása főnév

quenching noun
[UK: ˈkwentʃ.ɪŋ] [US: ˈkwentʃ.ɪŋ]

emissziós köd

emission nebula◼◼◼[UK: ɪ.ˈmɪʃ.n̩ ˈne.bjʊ.lə] [US: ˌɪ.ˈmɪʃ.n̩ ˈne.bjə.lə]

12

You can find it in:

HungarianEnglish