Hungarian-English dictionary »

dir meaning in English

HungarianEnglish
dirbál főnév

Dyirbal noun
[UK: dˈɪɜːbəl] [US: dˈɪɜːbəl]

direkt

on purpose◼◼◼ adverb
[UK: ɒn ˈpɜː.pəs] [US: ɑːn ˈpɝː.pəs]

straight [straighter, straightest]◼◻◻ adjective
[UK: streɪt] [US: ˈstreɪt]

through◼◻◻ adjective
[UK: θruː] [US: θruː]

direkt blokkírás

random block write[UK: ˈræn.dəm ˈblɒk ˈraɪt] [US: ˈræn.dəm ˈblɑːk ˈraɪt]

direkt blokkolvasás

random block read[UK: ˈræn.dəm ˈblɒk riːd] [US: ˈræn.dəm ˈblɑːk riːd]

direkt festés

direct dying[UK: dɪ.ˈrekt ˈdaɪ.ɪŋ] [US: də.ˈrekt ˈdaɪ.ɪŋ]

direkt írás

random write[UK: ˈræn.dəm ˈraɪt] [US: ˈræn.dəm ˈraɪt]

write random[UK: ˈraɪt ˈræn.dəm] [US: ˈraɪt ˈræn.dəm]

direkt kocsi vhova

through car for somewhere[UK: θruː kɑː(r) fɔː(r) ˈsʌm.weə(r)] [US: θruː ˈkɑːr ˈfɔːr ˈsʌˌm.wer]

through carriage for somewhere[UK: θruː ˈkær.ɪdʒ fɔː(r) ˈsʌm.weə(r)] [US: θruː ˈkæ.rɪdʒ ˈfɔːr ˈsʌˌm.wer]

direkt marketing főnév

direct marketing◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrekt ˈmɑːk.ɪt.ɪŋ] [US: də.ˈrekt ˈmɑːrk.ət.ɪŋ]

direkt módszer főnév

direct method [direct methods]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrekt ˈme.θəd] [US: də.ˈrekt ˈme.θəd]

direkt olvasás

random read[UK: ˈræn.dəm riːd] [US: ˈræn.dəm riːd]

read random[UK: riːd ˈræn.dəm] [US: riːd ˈræn.dəm]

direktíva főnév

directive [directives]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrek.tɪv] [US: də.ˈrek.tɪv]

general directions noun
[UK: ˈdʒen.r̩əl dɪ.ˈrek.ʃn̩z] [US: ˈdʒen.r̩əl də.ˈrek.ʃn̩z]

direktor főnév

director [directors]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə(r)] [US: də.ˈrek.tər]

direktórium főnév

directory [directories]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: də.ˈrek.tə.ri]

direktrisz főnév

manageress noun
[UK: ˌmæ.nɪ.dʒə.ˈres] [US: ˌmæ.nɪ.dʒə.ˈres]

direktrívák

directives[UK: dɪ.ˈrek.tɪvz] [US: daɪ.ˈrek.tɪvz]

direktrix főnév

director [directors] noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə(r)] [US: də.ˈrek.tər]

dirib-darabok

odds and ends[UK: ɒdz ənd endz] [US: ˈɑːdz ænd ˈendz]

diribdarab főnév

fent noun
[UK: ˈfent] [US: ˈfent]

scraps noun

diribdarabra zúz

knock to shivers[UK: nɒk tuː ˈʃɪ.vəz] [US: ˈnɑːk ˈtuː ˈʃɪ.vərz]

dirigál ige

conduct [conducted, conducted, conducting, conducts]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

be bossy over somebody verb

dictate to somebody verb

dirigál (zeneműben) ige

direct (an orchestra) [directed, directed, directing, directs]◼◼◼ verb

dirigens főnév

conductor [conductors]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈdʌk.tə(r)] [US: kən.ˈdək.tər]

director (of an orchestra, chorus) [directors] noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə(r)] [US: də.ˈrek.tər]

leader [leaders] noun
[UK: ˈliː.də(r)] [US: ˈliː.dər]

maestro [maestros] noun
[UK: ˈmaɪ.strəʊ] [US: ˈmaɪstro.ʊ]

dirigizmus főnév

dirigisme noun

dirndli főnév

dirndl◼◼◼ noun
[UK: ˈdɜːn.dl̩] [US: ˈdɝːn.dl̩]

dirndli ruha

dirndl noun
[UK: ˈdɜːn.dl̩] [US: ˈdɝːn.dl̩]

dirndl dress[UK: ˈdɜːn.dl̩ dres] [US: ˈdɝːn.dl̩ ˈdres]

dirr-durr főnév

bang-bang◼◼◼ noun

aldirectory-váltás főnév

change current directory noun
[UK: tʃeɪndʒ ˈkʌ.rənt dɪ.ˈrek.tə.ri] [US: ˈtʃeɪndʒ ˈkɜː.rənt də.ˈrek.tə.ri]

12

You can find it in:

HungarianEnglish