Hungarian-English dictionary »

dart meaning in English

HungarianEnglish
dart főnév

darts◼◼◼ noun
[UK: dɑːts] [US: ˈdɑːrts]

dart tábla közepén lévő két kör főnév

bullseye [bullseyes] noun

Darth Vader (Sötét Erő lovagja) főnév

Vader◼◼◼ noun

Dartmoor főnév

Dartmoor◼◼◼ noun

Dartmouth főnév

Dartmouth◼◼◼ noun

dandártábornok főnév

brigadier general◼◼◼ noun
[UK: ˌbrɪ.ɡə.ˈdɪə(r) ˈdʒen.r̩əl] [US: ˌbrɪ.ɡə.ˈdɪr ˈdʒen.r̩əl]

ddtbk (dandártábornok) főnév
GB

brigadier (Brig) noun
[UK: ˌbrɪ.ɡə.ˈdɪə(r)] [US: ˌbrɪ.ɡə.ˈdɪr]

ddtbk (dandártábornok) főnév
US

brigadier general (BG) noun
[UK: ˌbrɪ.ɡə.ˈdɪə(r) ˈdʒen.r̩əl] [US: ˌbrɪ.ɡə.ˈdɪr ˈdʒen.r̩əl]

ernyős madártej (Ornithogalum umbellatum)

eleven-o'clock lady[UK: ɪˈlɛvn əˈklɒk ˈleɪdi ] [US: ɪˈlɛvən əˈklɑk ˈleɪdi ]

grass lily[UK: ɡrɑːs ˈlɪ.li] [US: ˈɡræs ˈlɪ.li]

nap-at-noon[UK: næp ət nuːn] [US: ˈnæp ət ˈnuːn]

Star-of-Bethlehem[UK: stɑː(r) əv ˈbeθ.lə.ˌhem] [US: ˈstɑːr əv ˈbeθ.lə.ˌhem]

fokföldi madártej (Ornithogalum thyrsoides) főnév

chincherinchee (wonder flower) [chincherinchees] noun
[UK: tʃˈɪntʃərˌɪntʃiː] [US: tʃˈɪntʃɚrˌɪntʃiː]

gerinc (madártollé) (rachis) főnév

rachis [rachises] noun
[UK: rˈatʃaɪz] [US: rˈætʃaɪz]

madártan (ornithologia) főnév

ornithology◼◼◼ noun
[UK: ˌɔː.nɪ.ˈθɒ.lə.dʒi] [US: ˌɔːr.nə.ˈθɑː.lə.dʒi]

madártani melléknév

ornithological◼◼◼ adjective
[UK: ˌɔː.nɪ.θə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩] [US: ˌɔːr.nə.θə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩]

madártanilag határozószó

ornithologically adverb

madártávlat főnév

bird's eye view [bird's eye views]◼◼◼ noun
[UK: ˈbɜːdz aɪ vjuː] [US: ˈbɝːdz ˈaɪ ˈvjuː]

bird's-eye perspective noun
[UK: ˈbɜːdz aɪ pə.ˈspek.tɪv] [US: ˈbɝːdz ˈaɪ pər.ˈspek.tɪv]

bird's-eye view [bird's-eye views] noun
[UK: ˈbɜːdz aɪ vjuː] [US: ˈbɝːdz ˈaɪ ˈvjuː]

madártej (Ornithogalum) főnév

star-flower noun
[UK: stɑː(r) ˈflaʊə(r)] [US: ˈstɑːr ˈflaʊər]

madártenyésztés (avicultura) főnév

aviculture noun
[UK: ˈeɪ.vɪk.ʌl.tʃə] [US: ˈeɪ.vɪˌk.ʌl.tʃər]

madártenyésztő főnév

bird-fancier noun
[UK: bɜːd ˈfæn.sɪə(r)] [US: ˈbɝːd ˈfæn.siər]

birdman [birdmen] irregular noun
[UK: ˈbɜːd.mæn] [US: ˈbɝːd.mæn]

madártetű-atka (Dermanyssus gallinae) főnév

chicken mite [chicken mites] noun
[UK: ˈtʃɪkɪn maɪt] [US: ˈtʃɪkən ˈmaɪt]

poultry mite [poultry mites] noun
[UK: ˈpəʊl.tri maɪt] [US: ˈpoʊl.tri ˈmaɪt]

red mite [red mites] noun
[UK: red maɪt] [US: ˈred ˈmaɪt]

red poultry mite noun
[UK: red ˈpəʊl.tri maɪt] [US: ˈred ˈpoʊl.tri ˈmaɪt]

roost mite noun
[UK: ruːst maɪt] [US: ˈruːst ˈmaɪt]

madártojás főnév

bird egg◼◼◼ noun
[UK: bɜːd eɡ] [US: ˈbɝːd ˈeɡ]

madártojástan főnév
áll

oology noun
[UK: əʊ.ˈɒ.lə.dʒɪ] [US: oʊ.ˈɑː.lə.dʒiː]

madártoll főnév

feather [feathers]◼◼◼ noun
[UK: ˈfe.ðə(r)] [US: ˈfe.ðər]

madártoll (penna) főnév

pen [pens] noun
[UK: pen] [US: ˈpen]

madártoll (szár) főnév

quill [quills]◼◼◼ noun
[UK: kwɪl] [US: ˈkwɪl]

madártrágya főnév

bird-guano noun
[UK: bɜːd ˈɡwɑː.nəʊ] [US: ˈbɝːd ˈɡwɑːˌno.ʊ]

guano [guanos] noun
[UK: ˈɡwɑː.nəʊ] [US: ˈɡwɑːˌno.ʊ]

madártudós főnév

ornithologist [ornithologists] noun
[UK: ˌɔː.nɪ.ˈθɒ.lə.dʒɪst] [US: ˌɔːr.nɪ.ˈθɒ.lə.dʒɪst]

You can find it in:

HungarianEnglish