Hungarian-English dictionary »

csiripel meaning in English

HungarianEnglish
csiripel ige

chirp◼◼◼ verb
[UK: tʃɜːp] [US: ˈtʃɝːp]

tweet◼◼◻ verb
[UK: twiːt] [US: ˈtwiːt]

chatter◼◼◻ verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)] [US: ˈtʃæ.tər]

twitter◼◼◻ verb
[UK: ˈtwɪ.tə(r)] [US: ˈtwɪ.tər]

chirk verb
[UK: tʃɜːk] [US: tʃɜːrk]

chirrup verb
[UK: ˈtʃɪ.rəp] [US: ˈtʃɪ.rəp]

warble verb
[UK: ˈwɔːb.l̩] [US: ˈwɔːr.bl̩]

csiripel (madár) ige

chitter verb
[UK: ˈʧɪtə ] [US: ˈʧɪtər ]

csiripelés főnév

chirping◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃɜːp.ɪŋ] [US: ˈtʃɝːp.ɪŋ]

chatter◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃæ.tə(r)] [US: ˈtʃæ.tər]

chirp◼◼◻ noun
[UK: tʃɜːp] [US: ˈtʃɝːp]

tweet◼◼◻ noun
[UK: twiːt] [US: ˈtwiːt]

chip◼◻◻ noun
[UK: tʃɪp] [US: ˈtʃɪp]

twitter◼◻◻ noun
[UK: ˈtwɪ.tə(r)] [US: ˈtwɪ.tər]

twittering◼◻◻ noun
[UK: ˈtwɪ.tər.ɪŋ] [US: ˈtwɪ.tər.ɪŋ]

squirk noun
[UK: skwˈɜːk] [US: skwˈɜːk]

warble noun
[UK: ˈwɔːb.l̩] [US: ˈwɔːr.bl̩]

csiripelő

chirping◼◼◼ noun
[UK: ˈtʃɜːp.ɪŋ] [US: ˈtʃɝːp.ɪŋ]

squirk adjective
[UK: skwˈɜːk] [US: skwˈɜːk]

twittery adjective
[UK: twˈɪtəri] [US: twˈɪɾɚri]

a kismadarak csiripelték

a little bird told me[UK: ə ˈlɪt.l̩ bɜːd təʊld miː] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈbɝːd toʊld ˈmiː]

a verebek csiripelték

a little bird told me[UK: ə ˈlɪt.l̩ bɜːd təʊld miː] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈbɝːd toʊld ˈmiː]

egy kismadár csiripelte

a little bird told me so[UK: ə ˈlɪt.l̩ bɜːd təʊld miː ˈsəʊ] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈbɝːd toʊld ˈmiː ˈsoʊ]

You can find it in:

HungarianEnglish