Hungarian-English dictionary »

balanced rudder meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary

There is result only in reverse search.


Similar results:
Hungarian: bakancs, balansz, bakancsos, baltanyél, barlangba
EnglishHungarian
balanced adjective
[UK: ˈbæ.lənst]
[US: ˈbæ.lənst]

kiegyensúlyozott◼◼◼ melléknév

rudder [rudders] noun
[UK: ˈrʌ.də(r)]
[US: ˈrʌ.dər]

kormány◼◼◼ főnév

kormánylapát (hajón)◼◼◼ főnév

oldalkormány (hajón)◼◼◼ főnév

kormányrúd◼◼◻ főnév

irányelv főnév

vezérelv főnév

balanced diet

kiegyensúlyozott étrend◼◼◼

ill-balanced adjective
[UK: ɪl ˈbæ.lənst]
[US: ˈɪl ˈbæ.lənst]

kiegyensúlyozatlan◼◼◼ melléknév

rudder-trunk noun
[UK: ˈrʌ.də(r) trʌŋk]
[US: ˈrʌ.dər ˈtrəŋk]

kormányszárakna főnév
hajó

rudder-band [UK: ˈrʌ.də(r) bænd]
[US: ˈrʌ.dər ˈbænd]

fémszalag fakormány száránhajó

rudder-chain noun
[UK: ˈrʌ.də(r) tʃeɪn]
[US: ˈrʌ.dər ˈtʃeɪn]

kormánylánc főnév
hajó

rudder-case noun
[UK: ˈrʌ.də(r) keɪs]
[US: ˈrʌ.dər ˈkeɪs]

kormányszárny-nyílás főnév
hajó

rudder-stock noun
[UK: ˈrʌ.də(r) stɒk]
[US: ˈrʌ.dər ˈstɑːk]

kormányszár főnév
hajó

rudder-stops noun
[UK: ˈrʌ.də(r) stɒps]
[US: ˈrʌ.dər ˈstɑːps]

kormányütköző főnév
hajó

rudder-head noun
[UK: ˈrʌ.də(r) hed]
[US: ˈrʌ.dər ˈhed]

kormányszár főnév
hajó

rudder-hole [UK: ˈrʌ.də(r) həʊl]
[US: ˈrʌ.dər hoʊl]

a hajófaron

rudder-brake noun
[UK: ˈrʌ.də(r) breɪk]
[US: ˈrʌ.dər ˈbreɪk]

kormányfék főnév
hajó

back-balanced adjective
[UK: ˈbæk ˈbæ.lənst]
[US: ˈbæk ˈbæ.lənst]

ellensúlyos melléknév

rudder-post noun
[UK: ˈrʌ.də(r) pəʊst]
[US: ˈrʌ.dər poʊst]

oldalkormánydúc főnév
rep

rudder trunk noun
[UK: ˈrʌ.də(r) trʌŋk]
[US: ˈrʌ.dər ˈtrəŋk]

kormányfejrés főnév

rudder-brace [UK: ˈrʌ.də(r) breɪs]
[US: ˈrʌ.dər ˈbreɪs]

fémszalag fakormány száránhajó

rudder-bar noun
[UK: ˈrʌ.də(r) bɑː(r)]
[US: ˈrʌ.dər ˈbɑːr]

kormányrúd főnév

well-balanced adjective
[UK: wel ˈbæ.lənst]
[US: ˈwel ˈbæ.lənst]

kiegyensúlyozott◼◼◼ melléknév

rudder-pintle [UK: ˈrʌ.də(r) ˈpɪntl]
[US: ˈrʌ.dər ˈpɪntl]

fartőkén

rudder-brace [UK: ˈrʌ.də(r) breɪs]
[US: ˈrʌ.dər ˈbreɪs]

kormányrögzítő csigasorhajó ritk

ill-balanced [UK: ɪl ˈbæ.lənst]
[US: ˈɪl ˈbæ.lənst]

rosszul felépített (beszéd)

rudder-hole noun
[UK: ˈrʌ.də(r) həʊl]
[US: ˈrʌ.dər hoʊl]

kormányfejtés főnév
hajó

rudder-bar noun
[UK: ˈrʌ.də(r) bɑː(r)]
[US: ˈrʌ.dər ˈbɑːr]

lábkormányrúd főnév

rudder-pintle noun
[UK: ˈrʌ.də(r) ˈpɪntl]
[US: ˈrʌ.dər ˈpɪntl]

kormánycsap főnév
hajó

rudder-band [UK: ˈrʌ.də(r) bænd]
[US: ˈrʌ.dər ˈbænd]

kormányrögzítő csigasorhajó ritk

ill-balanced noun
[UK: ɪl ˈbæ.lənst]
[US: ˈɪl ˈbæ.lənst]

gondolkodás főnév

rudder-band noun
[UK: ˈrʌ.də(r) bænd]
[US: ˈrʌ.dər ˈbænd]

fartőkegyűrű főnév

rudder-brace noun
[UK: ˈrʌ.də(r) breɪs]
[US: ˈrʌ.dər ˈbreɪs]

fartőkegyűrű főnév

depth-rudder [UK: depθ ˈrʌ.də(r)]
[US: ˈdepθ ˈrʌ.dər]

magassági kormány

jury-rudder noun
[UK: ˈdʒʊə.ri ˈrʌ.də(r)]
[US: ˈdʒʊ.ri ˈrʌ.dər]

szükségkormány főnév

tartalékkormány főnév

ease the rudder [UK: iːz ðə ˈrʌ.də(r)]
[US: ˈiːz ðə ˈrʌ.dər]

utána engedi a kormányt

heel of the rudder [UK: hiːl əv ðə ˈrʌ.də(r)]
[US: ˈhiːl əv ðə ˈrʌ.dər]

kormányrúd alja

when the loads are balanced [UK: wen ðə ləʊdz ə(r) ˈbæ.lənst]
[US: hwen ðə loʊdz ˈɑːr ˈbæ.lənst]

amikor a töltések egyensúlyban vannak