Hungarian-English dictionary »

bükköny (vicia) meaning in English

HungarianEnglish
bükköny (Vicia) főnév

vetch [vetches]◼◼◼ noun
[UK: vetʃ] [US: vetʃ]

szöszös bükköny (Vicia villosa) főnév

hairy vetch (hairy tare) [hairy vetches] noun
[UK: ˈheə.ri vetʃ] [US: ˈhe.ri vetʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish