Hungarian-English dictionary »

bölcs meaning in English

HungarianEnglish
bölcs

wise [wiser, wisest]◼◼◼ adjective
[UK: waɪz] [US: ˈwaɪz]

wise man [wise men]◼◼◻ irregular noun
[UK: waɪz mæn waɪz men] [US: ˈwaɪz ˈmæn ˈwaɪz ˈmen]

philosopher [philosophers]◼◼◻ noun
[UK: fɪ.ˈlɒ.sə.fə(r)] [US: fə.ˈlɑː.sə.fər]

sage◼◼◻ noun adjective
[UK: seɪdʒ] [US: ˈseɪdʒ]

prudent◼◼◻ adjective
[UK: ˈpruːdnt] [US: ˈpruː.dənt]

wisest◼◻◻ adjective
[UK: ˈwaɪ.zɪst] [US: ˈwaɪ.zəst]

philosophical◼◻◻ adjective
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk.l̩] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk.l̩]

insightful◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪn.saɪt.fʊl] [US: ˈɪn.ˌsaɪt.fəl]

advised◼◻◻ adjective
[UK: əd.ˈvaɪzd] [US: æd.ˈvaɪzd]

sapient adjective
[UK: ˈseɪ.pɪənt] [US: ˈseɪ.pɪənt]

guru [gurus]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʊ.ruː] [US: ˈɡuː.ˌruː]

maharishi [maharishis] noun

bölcs ember

man of insight[UK: mæn əv ˈɪn.saɪt] [US: ˈmæn əv ˈɪn.ˌsaɪt]

wit [wits] noun
[UK: wɪt] [US: ˈwɪt]

bölcs gondolatokban bővelkedő melléknév

sententious [sententiouser, sententiousest] adjective
[UK: sen.ˈten.ʃəs] [US: sen.ˈten.ʃəs]

bölcs kijelentéseket tevő melléknév

sententious [sententiouser, sententiousest] adjective
[UK: sen.ˈten.ʃəs] [US: sen.ˈten.ʃəs]

bölcs mondás

proverb [proverbs]◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒ.vɜːb] [US: ˈprɑː.vərb]

adage [adages] noun
[UK: ˈæ.dɪdʒ] [US: ˈæ.dədʒ]

gnome [gnomes] noun
[UK: nəʊm] [US: noʊm]

wise saw[UK: waɪz ˈsɔː] [US: ˈwaɪz ˈsɔː]

bölcs nyugalmú melléknév

philosophic adjective
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk]

philosophical adjective
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk.l̩] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk.l̩]

bölcs szavak

learned words[UK: lɜːnd ˈwɜːdz] [US: ˈlɝːnd ˈwɝːdz]

bölcsebb melléknév

wiser◼◼◼ adjective
[UK: ˈwaɪ.zə(r)] [US: ˈwaɪ.zər]

bölcsek köve

philosopher's stone◼◼◼[UK: fɪˈlɒsəfəz stəʊn ] [US: fəˈlɑsəfərz stoʊn ]

magistery noun
[UK: mˈadʒɪstəri] [US: mˈædʒɪstɚri]

bölcselet főnév

philosophy [philosophies]◼◼◼ noun
[UK: fɪ.ˈlɒ.sə.fi] [US: fə.ˈlɑː.sə.fi]

bölcseleti melléknév

philosophical◼◼◼ adjective
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk.l̩] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk.l̩]

philosophic◼◼◻ adjective
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk]

bölcseleti vitatársaság főnév

symposium [symposiums] noun
[UK: sɪm.ˈpəʊ.zɪəm] [US: sɪmˈpo.ʊ.zɪəm]

bölcselkedik ige

philosophize [philosophized, philosophized, philosophizing, philosophizes]◼◼◼ verb
[UK: fɪ.ˈlɒ.sə.faɪz] [US: fɪ.ˈlɒ.sə.faɪz]

bölcselkedés főnév
elít

philosophism noun
[UK: fɪlˈɒsəfˌɪzəm] [US: fɪlˈɑːsəfˌɪzəm]

bölcselkedő melléknév

sententious [sententiouser, sententiousest]◼◼◼ adjective
[UK: sen.ˈten.ʃəs] [US: sen.ˈten.ʃəs]

bölcselő főnév

philosopher [philosophers]◼◼◼ noun
[UK: fɪ.ˈlɒ.sə.fə(r)] [US: fə.ˈlɑː.sə.fər]

bölcselői melléknév

philosophic◼◼◼ adjective
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk]

bölcsen határozószó

wisely◼◼◼ adverb
[UK: ˈwaɪz.li] [US: ˈwaɪz.li]

philosophically◼◻◻ adverb
[UK: ˌfɪ.lə.ˈsɒ.fɪk.l̩i] [US: ˌfɪ.lə.ˈsɑː.fɪk.ə.li]

sagely◼◻◻ adverb
[UK: ˈseɪdʒ.li] [US: ˈseɪdʒ.li]

sententiously◼◻◻ adverb
[UK: sen.ˈten.ʃə.sli] [US: sen.ˈten.ʃə.sli]

sagaciously adverb
[UK: sə.ˈɡeɪ.ʃə.sli] [US: sə.ˈɡeɪ.ʃə.sli]

12

You can find it in:

HungarianEnglish