Hungarian-English dictionary » alt meaning in English

HungarianEnglish
alt főnév

contralto (alto)◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtræl.təʊ] [US: kən.ˈtrælto.ʊ]

ált (általános) melléknév

gen (general)◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈdʒen.r̩əl]

alt (hang) melléknév

alto◼◼◼ adjective
[UK: ˈæl.təʊ] [US: ˈælto.ʊ]

alt énekes főnév

alto noun
[UK: ˈæl.təʊ] [US: ˈælto.ʊ]

alt hang

alto voice[UK: ˈæl.təʊ vɔɪs] [US: ˈælto.ʊ ˌvɔɪs]

contralto (alto)[UK: kən.ˈtræl.təʊ] [US: kən.ˈtrælto.ʊ]

alt hangú

contralto (alto)[UK: kən.ˈtræl.təʊ] [US: kən.ˈtrælto.ʊ]

alt szólam főnév

alto noun
[UK: ˈæl.təʊ] [US: ˈælto.ʊ]

alt-klarinét főnév

alto clarinet noun
[UK: ˈæl.təʊ ˌklæ.rɪ.ˈnet] [US: ˈælto.ʊ ˌkle.rə.ˈnet]

altábornagy

lieutenant-general◼◼◼ noun
[UK: lef.ˈte.nənt ˈdʒen.r̩əl] [US: luː.ˈte.nənt ˈdʒen.r̩əl]

lieutenant general[UK: lef.ˈte.nənt ˈdʒen.r̩əl] [US: luː.ˈte.nənt ˈdʒen.r̩əl]

altábornagy főnév
US

lieutnant general noun
[UK: lˈuːtnənt dʒˈenərəl] [US: lˈuːtnənt dʒˈenɚrəl]

altait (ásv) főnév

Altaite noun
[UK: ˈɔːlteɪt] [US: ˈɔːlteɪt]

altáj főnév

can noun
[UK: kæn] [US: ˈkæn]

rear end noun
[UK: rɪə(r) end] [US: ˈrɪr ˈend]

tail noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

altáji főnév

Altaic◼◼◼ noun
[UK: æl.ˈteɪɪk] [US: æl.ˈteɪɪk]

altáji nyelv főnév

Altaic noun
[UK: æl.ˈteɪɪk] [US: æl.ˈteɪɪk]

által

by◼◼◼ adverb
[UK: baɪ] [US: baɪ]

over◼◼◻ adverb
[UK: ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈoʊv.r̩]

per◼◼◻ preposition
[UK: pɜː(r)] [US: ˈpɝː]

through◼◼◻ adverb
[UK: θruː] [US: θruː]

electively adverb
[UK: ɪˈlɛktɪvli ] [US: ɪˈlɛktɪvli ]

által kifizetendő összeg

in-clearing[UK: ɪn ˈklɪər.ɪŋ] [US: ɪn ˈklɪr.ɪŋ]

általában határozószó

generally◼◼◼ adverb
[UK: ˈdʒen.r̩əl.i] [US: ˈdʒen.r̩əl.i]

in general◼◼◼ adverb
[UK: ɪn ˈdʒen.r̩əl] [US: ɪn ˈdʒen.r̩əl]

usually◼◼◼ adverb
[UK: ˈjuː.ʒə.li] [US: ˈjuː.ʒə.wə.li]

as a general rule◼◼◻ adverb
[UK: əz ə ˈdʒen.r̩əl ruːl] [US: ˈæz ə ˈdʒen.r̩əl ˈruːl]

commonly◼◼◻ adverb
[UK: ˈkɒ.mən.li] [US: ˈkɑː.mən.li]

in principle◼◼◻ adverb
[UK: ɪn ˈprɪn.səp.l̩] [US: ɪn ˈprɪn.səp.l̩]

overall◼◼◻ adverb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈrɔːl] [US: ˌoʊv.ə.ˈrɔːl]

as a rule◼◻◻ adverb
[UK: əz ə ruːl] [US: ˈæz ə ˈruːl]

as usual◼◻◻ adverb
[UK: əz ˈjuː.ʒʊəl] [US: ˈæz ˈjuː.ʒə.wəl]

at large◼◻◻ adverb
[UK: ət lɑːdʒ] [US: ət ˈlɑːrdʒ]

in most cases◼◻◻ adverb
[UK: ɪn məʊst ˈkeɪ.sɪz] [US: ɪn moʊst ˈkeɪ.səz]

on the whole◼◻◻ adverb
[UK: ɒn ðə həʊl] [US: ɑːn ðə hoʊl]

ordinarily◼◻◻ adverb
[UK: ˈɔː.dɪ.nə.rə.li] [US: ˌɔːr.də.ˈne.rə.li]

as a general principle adverb
[UK: əz ə ˈdʒen.r̩əl ˈprɪn.səp.l̩] [US: ˈæz ə ˈdʒen.r̩əl ˈprɪn.səp.l̩]

for the main adverb
[UK: fɔː(r) ðə meɪn] [US: ˈfɔːr ðə ˈmeɪn]

in a common way adverb
[UK: ɪn ə ˈkɒ.mən ˈweɪ] [US: ɪn ə ˈkɑː.mən ˈweɪ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish