Hungarian-English dictionary »

14 meaning in English

HungarianEnglish
14 font

stone[UK: stəʊn] [US: ˈstoʊn]

14.

14th[UK: ˈtiː.ˈeɪtʃ] [US: ˈtiː.ˈeɪtʃ]

145,47 liter főnév

coomb [coombs] noun
[UK: kuːm] [US: kuːm]

0,14 liter főnév

quartern noun
[UK: ˈkwɔː.tən] [US: kwɔːr.tən]

0,142 l főnév
GB

gill [gills] noun
[UK: ɡɪl] [US: ˈɡɪl]

0,914 méter főnév

yard [yards] noun
[UK: jɑːd] [US: ˈjɑːrd]

114,30 cm főnév

ell noun
[UK: el] [US: ˈel]

12 tucat (144 db) főnév

gr (gross) [grs] noun
[UK: ɡrəʊs] [US: ɡroʊs]

2014-ben

in 2014[UK: ɪn] [US: ɪn]

2014-ben végzett évfolyam

class of 2014[UK: klɑːs əv] [US: ˈklæs əv]

889 x 1143 mm méretű papír

quad demy[UK: kwɒd dɪ.ˈmaɪ] [US: ˈkwɑːd dɪ.ˈmaɪ]

a 2014-es év Pulitzer díjas nyertesei

the 2014 Pulitzer Prize winners[UK: ðə ˈpʊ.lət.sə(r) praɪz ˈwɪ.nəz] [US: ðə ˈpʊ.lət.sər ˈpraɪz ˈwɪ.nərz]

A szézéves háború (1337-1453)

the Hundred Years War[UK: ðə ˈhʌn.drəd ˈjiəz wɔː(r)] [US: ðə ˈhʌn.drəd ˈjɪr̩z ˈwɔːr]

Hajózási Törvény (1485)

Navigation Act[UK: ˌnæ.vɪ.ˈɡeɪʃ.n̩ ækt] [US: ˈnæ.və.ˈɡeɪʃ.n̩ ˈækt]

kisebb hordó (114-136 l)

quarter-cask[UK: ˈkwɔː.tə(r) kɑːsk] [US: ˈkwɔːr.tər ˈkæsk]

konstanzi zsinat (1414-1418) főnév

Constance (Council of Constance) [Constances]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.stəns] [US: ˈkɑːn.stəns]

Lobogó Napja (06 14) US

Flag Day◼◼◼[UK: flæɡ deɪ] [US: ˈflæɡ ˈdeɪ]

Ludolf-féle szám (314…)

pi[UK: paɪ] [US: ˈpaɪ]

rőf (114,30cm) főnév

ell◼◼◼ noun
[UK: el] [US: ˈel]

Rózsák háborúja (1455-85)

Wars of the Roses◼◼◼[UK: wɔːz əv ðə ˈrəʊ.zɪz] [US: ˈwɔːrz əv ðə ˈroʊ.zɪz]

szent kereszt nap (szeptember 14) US

holy cross day[UK: ˈhəʊ.li ˈkrɒs deɪ] [US: ˈhoʊ.li ˈkrɑːs ˈdeɪ]

tizennégy (14) számnév

fourteen (14)◼◼◼ numeral
[UK: ˌfɔː.ˈtiːn] [US: fɔːr.ˈtiːn]

tizennegyedik (14.) melléknév

fourteenth (14.)◼◼◼ adjective
[UK: ˌfɔː.ˈtiːnθ] [US: fɔːr.ˈtiːnθ]

Tudor Ház (1485-1603)

House of Tudor◼◼◼[UK: ˈhaʊs əv ˈtuː.də(r)] [US: ˈhaʊs əv ˈtuː.dər]

üzen (twitteren - max. 140 karakteres) ige

tweet [tweeted, tweeted, tweeting, tweets]◼◼◼ verb
[UK: twiːt] [US: ˈtwiːt]

üzenet (twitteren - max. 140 karakteres) főnév

tweet [tweets]◼◼◼ noun
[UK: twiːt] [US: ˈtwiːt]

yard (3 láb=36 inch=0914 m) főnév

yard [yards]◼◼◼ noun
[UK: jɑːd] [US: ˈjɑːrd]

You can find it in:

HungarianEnglish