Hungarian-English dictionary »

üzenetrögzítő meaning in English

HungarianEnglish
üzenetrögzítő főnév

answering machine◼◼◼ noun
[UK: ˈɑːn.sər.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈæn.sər.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

answerphone◼◼◻ noun
[UK: ˈɑːnsəˌfəʊn] [US: ˈɑːnsəˌfəʊn]

csak üzenetrögzítő válaszol

I'm only getting an answering machine[UK: aɪm ˈəʊn.li ˈɡet.ɪŋ ən ˈɑːn.sər.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈaɪm ˈoʊn.li ˈɡet.ɪŋ ˈæn ˈæn.sər.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

You can find it in:

HungarianEnglish