Hungarian-English dictionary »

üregesedés meaning in English

HungarianEnglish
üregesedés főnév

wash-out [wash-outs] noun
[UK: wɒʃ ˈaʊt] [US: ˈwɑːʃ ˈaʊt]

üregesedés (cavitatio) főnév

cavitation [cavitations]◼◼◼ noun
[UK: kˌavɪtˈeɪʃən] [US: kˌævɪtˈeɪʃən]

kiüregesedés (cavitatio) főnév

cavitation [cavitations] noun
[UK: kˌavɪtˈeɪʃən] [US: kˌævɪtˈeɪʃən]

víz okozta üregesedés

under-washing[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈwɒʃ.ɪŋ] [US: ˈʌnd.r̩ ˈwɑːʃ.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish